Последно добавени по категории


поземлен имот, в землището на село Драгановци ведно с находящите се в него мотел и други две къщи и съседния нему поземлен имот

Недвижими имоти

Разгледай »

Специализирана машина марка РЕНО, модел ТРАФИК

Превозни средства

Разгледай »

Златни изделия

Благородни метали и скъпоценни камъни

Разгледай »

Група вещи № 2- Климатична система, електрически уреди, газови устройства и др.

Машини и съоръжения

Разгледай »

Текущи продажби


Недвижими имоти
поземлен имот, в землището на село Драгановци ведно с находящите се в него мотел и други две къщи и съседния нему поземлен имот
ТД Велико Търново
Таен търг
03.02.2018

Недвижими имоти
1/2 ид.ч. от апартамент с площ 120, 49 кв.м., находящ се в гр. Ловеч, ж.к."Червен бряг"
ТД Велико Търново
Таен търг
03.02.2018

Недвижими имоти
1/24 ид.ч. от ПИ с площ 165,00 кв.м., ТПТ земеделска и 1/24 ид.ч. от ПИ с площ 386 кв.м. ведно с построените в него сгради
ТД Велико Търново
Таен търг
03.02.2018

Недвижими имоти
ПИ с идентификатор 66799.67.78 по КККР, находящ се в с. Скобелево, общ. Ловеч в местостта „Гъбарника“, с площ 12247 кв.м., трайно предназначение на територията: горска
ТД Велико Търново
Таен търг
03.02.2018

Товарен автомобил
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ОБЯВЕНА С ИЗХ. №С17008-111-0002562/23.11.2017г. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, МАРКА Рено Мастер , рег. № ТХ 2799 АН, ГР.ДОБРИЧ
Офис Добрич
Таен търг
19.01.2018

Недвижими имоти
ПИ с идентификатор 66799.67.79 по КККР, находящ се в с. Скобелево, общ. Ловеч в местостта „Гъбарника“, с площ 12247 кв.м., трайно предназначение на територията: горска
ТД Велико Търново
Таен търг
03.02.2018

Недвижими имоти
ПИ с идентификатор 66799.76.27 по КККР, находящ се в с. Скобелево, общ. Ловеч, местност „Копака“, площ 17664 кв.м., трайно предназначение на територията: горска
ТД Велико Търново
Таен търг
03.02.2018

Недвижими имоти
ПИ с идентификатор 66799.76.26 по КККР, находящ се в с. Скобелево, общ. Ловеч, местност „Копака“, площ 17668 кв.м., трайно предназначение на територията: горска
ТД Велико Търново
Таен търг
03.02.2018

Лек автомобил
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ОБЯВЕНА С ИЗХ. №С17008-111-0002562/23.11.2017г. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ, МАРКА марка Пежо 308 1.6 Е, рег.№ТХ5634ХР, ГР.ДОБРИЧ
Офис Добрич
Таен търг
19.01.2018

Недвижими имоти
поземлен имот №283014 в землището на с. Драгановци с ЕКАТТЕ 23159, общ. Габрово с площ 3,908 дка, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-пета, в местността "Торището"
ТД Велико Търново
Таен търг
02.02.2018

< Предишна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Следваща >