Къща


Къща
Жилищна сграда на четири етажа, от които три жилищни и един с гаражи, цялата със застроена площ по одобрен архитектурен и строителен план 131 кв.м. построена върху дворно място от 560 кв.м.
ТД Велико Търново
Таен търг
13.04.2017

Къща
Дворно място, цялото от 490 кв.м., находящо се в гр.Горна Оряховица, кв.Гарата, ул.”Съединение” № 8
ТД Велико Търново
Таен търг
13.04.2017

Къща
Поземлен имот с идентификатор 80501.808.144 с площ 933 кв.м., Сгради поподащи върху имота-сграда 80501.808.144.1, застроена площ 120 кв.м., бр. етажи 3
ТД Велико Търново
Таен търг
04.04.2017

Къща
Дворно място от 570 кв.м., съставляващо парцел І-724 в кв.255 по рег. план на гр. Горна Оряховица, адрес ул. "Цар Освободител" № 82, заедно с построените в него жилищна сграда и други постройки
ТД Велико Търново
Таен търг
04.04.2017

Къща
ПИ №084054 в землището на с. Радевци с ЕКАТЕ 61323, общ. Трявна, представляващ ливада с площ 0,641 дка, шеста категория, при неполивни условия в местостта "РД-Средни Рът" заедно с попадащите в него две паянтови сгради и една паянтова жилищна сграда
ТД Велико Търново
Таен търг
07.04.2017

Къща
? ид.ч. от УПИ I-255 в кв.50 по плана на с. Ясен с площ 980 кв.м. заедно с построените в него две паянтови сгради и една жилищна
ТД Велико Търново
Таен търг
07.04.2017

< Предишна | 1 | Следваща >