Къща


Къща
Поземлен имот, представляващ УПИ от 1150 кв.м., находящ се в село Ореховица, общ. Долна Митрополия, заедно с построените в него полумасивна жилищна сграда и навес
ТД Велико Търново
Таен търг
10.03.2017

Къща
Поземлен имот № 3846 по ЗРП на гр. Кнежа, ЕКАТТЕ: 37376, Община Кнежа - дворно място, цялото с площ от 1310 кв.м. представляващо парцел V, планоснимачен № 3846 в кв.97 по застроителния и регулационен план на гр.Кнежа
ТД Велико Търново
Таен търг
10.03.2017

Къща
? ид.ч. от УПИ I-255 в кв.50 по плана на с. Ясен с площ 980 кв.м. заедно с построените в него две паянтови сгради и една жилищна
ТД Велико Търново
Таен търг
27.02.2017

< Предишна | 1 | Следваща >