Парцел


Парцел
Поземлен имот, находящ се в село Пелишат, Община Плевен, целият с площ от 510 кв.м.
ТД Велико Търново
Таен търг
10.03.2017

Парцел
Поземлен имот, находящ се в с. Писарово, ул."Възраждане" №3 с площ от 830 кв.м. , ведно с построените в него жилищна сграда и стопанска сграда
ТД Велико Търново
Таен търг
10.03.2017

Парцел
1/2 ид.ч. от УПИ ХVІІІ
ТД София
Таен търг
07.03.2017

Парцел
1/2 ид.ч. от УПИ ХІХ-10
ТД София
Таен търг
07.03.2017

Парцел
Поземлен имот с идентификатор 56722.667.20, представляващ дворно място от 210 кв.м. по скица на Община Плевен, находящо се в град Плевен, на ул."3аря" №5
ТД Велико Търново
Таен търг
24.02.2017

Парцел
1/2 ид.част от поземлен имот с идентификатор № 56722.658.67, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване
ТД Велико Търново
Таен търг
24.02.2017

< Предишна | 1 | Следваща >