Парцел


Парцел
1/2 ид.ч. от УПИ ХVІІІ
ТД София
Таен търг
18.04.2017

Парцел
1/2 ид.ч. от УПИ ХІХ-10
ТД София
Таен търг
18.04.2017

Парцел
Поземлен имот с №150006, в землището на село Брегаре,общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, ЕКАТТЕ 06210, с начин на трайно ползване: стопански двор, площ по скица 2,000 дка, находящ се в местността „Стопански двор”
ТД Велико Търново
Таен търг
04.04.2017

Парцел
1/2 ид.част от поземлен имот с идентификатор № 56722.658.67, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване
ТД Велико Търново
Таен търг
17.03.2017

< Предишна | 1 | Следваща >