Земеделска земя


Земеделска земя
ПИ с №014002 с площ 2,231 дка в землището на с. Голец с ЕКАТТЕ 15552, начин трайно ползване: полска култура, находящ се в с. Голец, общ. Угърчин, местност „Кърна”
ТД Велико Търново
Таен търг
07.04.2017

Земеделска земя
ПИ с №090037 с площ 1,043 дка в землището на с. Голец с ЕКАТТЕ 15552, начин трайно ползване: полска култура, находящ се в с. Голец, общ. Угърчин, местност „Гайда чокур”
ТД Велико Търново
Таен търг
07.04.2017

Земеделска земя
ПИ с №159030 с площ 2,523 дка и ПИ с №159038 с площ 0,747 дка в землището на с. Голец с ЕКАТТЕ 15552, начин трайно ползване: полска култура, находящ се в с. Голец, общ. Угърчин, местност „Дончодаса”
ТД Велико Търново
Таен търг
07.04.2017

Земеделска земя
ПИ с №177027 с площ 1,478 дка в землището на с. Голец с ЕКАТТЕ 15552, начин трайно ползване: изоставена нива, находящ се в с. Голец, общ. Угърчин, местност „Куклата”
ТД Велико Търново
Таен търг
07.04.2017

Земеделска земя
ПИ с №027024 с площ 0,906 дка и ПИ с №027041 с площ 1,027 дка в землището на с. Голец с ЕКАТТЕ 15552, начин трайно ползване: полска култура, находящ се в с. Голец, общ. Угърчин, местност „Голяма поляна”
ТД Велико Търново
Таен търг
07.04.2017

Земеделска земя
ПИ с идентификатор №67948.6.1 с площ по скица 2170 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, находящ се в с. Соколово, общ. Ловеч, местност „Мангалията”
ТД Велико Търново
Таен търг
07.04.2017

Земеделска земя
ПИ с идентификатор №67948.124.101 с площ по скица 313 кв.м., ПИ с идентификатор №67948.13.85 с площ по скица 1354 кв.м. и ПИ с идентификатор №67948.13.67 с площ по скица 467 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в с. Соколово, общ. Ловеч, местност „Гюнето”
ТД Велико Търново
Таен търг
07.04.2017

Земеделска земя
1/12 /една дванадесета/ идеална част от НИВА
ТД София
Таен търг
18.04.2017

Земеделска земя
1/12 /една дванадесета/ идеална част от НИВА
ТД София
Таен търг
18.04.2017

Земеделска земя
1/12 /една дванадесета/ идеална част от НИВА
ТД София
Таен търг
18.04.2017

< Предишна | 1 | 2 | Следваща >