Апартамент в гр. Пловдив с площ 46,65 кв.м

№С160016-111-0001386/21.12.2016


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Пловдив
Категория
Апартамент
Описание
с предназначение на самостоятелния обект : ателие за творческа дейност, брой нива : 1, площ 46.65кв.м
Местонахождение
гр. Пловдив, ул. Капитан Коста Паница №5
Място на оглед
гр. Пловдив, ул. Капитан Коста Паница №5
Водещ на продажбата
Искрен Стоянов
Телефон за контакт
032/ 935 157
Прикачени Файлове
Начална цена:
57055 лв.
Депозит:
11411 лв.
Дати за оглед:
От: 16.01.2017  До: 27.01.2017
Срок за подаване на предложения:
От: 16.01.2017  До: 27.01.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
27.01.2017
Дата на провеждане на търга:
02.02.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх.№ С160016-111-0001386/21.12.2016

 

Подписаният Искрен Стоянов, публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП гр. Пловдив, съобщавам, че по изпълнително дело № 16140002674/2014г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП - гр. Пловдив, ул. Скопие №106, бл.2 на 02.02.2017г., от 10:00ч. на следните недвижими имоти:

 

Група №1 Апартамент, КИД 56784.529.140.4.55, представляващ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на одобрени със Заповед № РД- 18-48 от 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-16-969/07.06.2013 г. на Началник на СГКК - Пловдив, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, находящ се в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.529.140, с предназначение на самостоятелния обект : ателие за творческа дейност, брой нива : 1, площ 46.65кв.м., находящ се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. Капитан Коста Паница №5, бл. 4, ет. 12, ап. А, с граници на същия етаж: 56784.529.140.4.56, под обекта: 56784.529.140.4.49, над обекта: няма, ВЕДНО с 1.12% от общите части.

Обща първоначална цена на групата: 57 055.00 лева

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 16.01.2017г. до 27.01.2017г., от 10.00ч. до 16.00ч., по местонахождение на недвижимите имоти.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив, ул. Скопие №106 всеки присъствен ден от 16.01.2017г. до 27.01.2017г., от 9:00ч. до 17:30ч.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 27.01.2017г. в ИНВЕСТБАНК АД, IBAN: BG24IORT73753360000001, BIC: IORTBGSF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП гр. Пловдив, ул. Скопие №106, блок 2 и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg.

 

За контакти: телефон: 032/935-157

Eл. aдрес: i.stoyanov@ro16.nra.bg