Горивни филтри

№6/2017/П


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Пловдив
Категория
Други вещи
Описание
Нови, в насипно състояние
Местонахождение
Склад ТМУ Свиленград - Монопол 5
Място на оглед
Склад ТМУ Свиленград - Монопол 5
Количество
1500 бр.
Водещ на продажбата
Иван Тодоров
Телефон за контакт
032/935 150
Прикачени Файлове
Начална цена:
30 лв.
Депозит:
6 лв.
Дати за оглед:
От: 16.01.2017  До: 18.01.2017
Часове за оглед:
от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 16.01.2017  До: 20.01.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
19.01.2017
Дата на провеждане на търга:
24.01.2017

Съобщение за продажба


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 6 от 06.01.2017г.

 

Подписаният Иван Богомилов Тодоров – главен инспектор по приходи в отдел „Държавни вземания” в качеството на провеждащ продажбата, на основание Заповед № РД-09-13/06.01.2017г. на директора на ТД на НАП Пловдив, във връзка с чл. 3, ал. 1, т.12  и ал. 4 и чл. 10, ал.1, т. 16 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 243, 246 и 251, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

 

ОБЯВЯВА:

Публична продажба чрез търг с тайно наддаване № 6/2017/П  по реда на чл. 251 – чл. 254 от ДОПК, на вещи, леки МПС, дървесина и др., отнети и изоставени в полза на държавата с влезли в сила актовe на Районен съд гр.Хасково, Районен съд гр.Чирпан,  Районен съд гр.Казанлък, Районен съд гр.Карлово,  Районен съд гр.Панагюрище , Окръжен съд гр.Стара Загора, Районен съд гр.Велинград, Районен съд гр.Пловдив, Районен съд гр.Стара Загора, Окръжен съд гр.Пловдив, Окръжен съд гр.София, Районен съд гр.Харманли, Районна прокуратура гр.Пловдив, Районен съд гр.Крумовград, Районен съд гр.Ивайловград, Районен съд гр.Ардино, Районен съд гр.Свиленград, Районен съд гр.Чепеларе, РИОСВ Хасково, РДГ Кърджали, Митница Пловдив и Митница Свиленград,  с  необщностен и общностен статут.

Оглед на вещите се извършва всеки  работен ден от 16.01.2017г. до 18.01.201. включително от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 16,00 ч.  по местонахождение на вещите.

Депозитът за участие в търга се внася по банкова сметка на ТД на НАП – гр. Пловдив:  IBAN: BG90IORT73753350005000, BIC: IORTBGSF в ТБ Инвестбанк АД гр. Пловдив до 19.01.2017г. включително, за всяка вещ или група от вещи поотделно. Депозитът се счита за внесен, когато се завери сметката на ТД на НАП-Пловдив, до изтичане на посочения краен срок за внасяне.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” № 106-корпус 2, в работни дни от 16.01.2017г. до 20.01.2017г. включително,  от 9.30 ч. до 17.30 ч. или по пощата за всяка вещ или група от вещи поотделно.

Разглеждането на предложенията и продажбата ще се проведе от 14.00 ч. на 24.01.2017г. в сградата на ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” № 106-корпус 2.

Плащането на цената се извършва по посочената банкова сметка, в 7-дневен срок от продажбата след приспадане на внесения депозит.

Условията за провеждане на търга, списък на вещите, продажната им цена и размера на депозита са на разположение в сградата на  ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” № 106-корпус № 2 , както и на страницата на НАП в Интернет: www.nap.bg

Телефон за контакт:  032/935 150