Апартамент - гр.Банско

№С170022-111-0000422/10.03.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД София
Категория
Апартамент
Описание
Апартамент(КИД 02676.501.3576.1.12), находящ се в гр.Банско, с площ 44.60 кв.м. Предназначение на самостоятелния обект: Ателие за творческа дейност, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.3576.
Местонахождение
гр.Банско, община Банско, област Благоевград, ул. Иван Джолев.
Място на оглед
гр.Банско, община Банско, област Благоевград, ул. Иван Джолев.
Количество
1
Водещ на продажбата
Руска Шушкова
Телефон за контакт
02/9859 5470
Прикачени Файлове
Начална цена:
16465 лв.
Депозит:
3293 лв.
Дати за оглед:
От: 27.03.2017  До: 13.04.2017
Часове за оглед:
10.00-16.00
Срок за подаване на предложения:
От: 27.03.2017  До: 13.04.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
18.04.2017
Дата на провеждане на търга:
24.04.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

                                                                                                                                                                   № С170022-111-0000422/10.03.2017 г.                               

 

    Подписаният Руска Шушкова, старши публичен изпълнител при ТД на НАП София, дирекция „Събиране“ съобщавам, че по изпълнително дело № 22150026934/2015 г. ще се проведе търг с  тайно наддаване, по реда на .... /чл. 251 - чл. 254; чл. 247 – чл. 250/ от ДОПК, на адрес в сградата на ТД на НАП София,  дирекция „Събиране“, гр. София, ул. „Триадица“ №2, ет. 6, на 24.04.2017 г., от   11.30 ч. за следните недвижими имоти:

 

1. НИ – Апартамент(КИД 02676.501.3576.1.12), находящ се в гр.Банско, община Банско, област Благоевград, ул. Иван Джолев.

 Предназначение на самостоятелния обект: Ателие за творческа дейност, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.3576;

Брой нива на обекта: 1 и площ: 44.60 кв.м.; Прилежащи части: 4.84 кв.м.=5.08 % ид.ч. от общ.ч. на сградата и правото на строеж;

Съседи самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 02676.501.3576.1.13, 02676.501.3576.1.11; Под обекта: 02676.501.3576.1.9; 02676.501.3576.1.8; Над обекта: няма.

При начална цена 16 465.00 (шестнадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет лв.) лева.

 

2. НИ -  УПИ, КИД 02676.501.3576, Поземлен имот с площ 433 кв.м, находящ се в гр.Банско, община Банско, област Благоевград, ул. Иван Джолев, с граници Номер по предходен план 1022, квартал: 279, парцел XVII; Съседи: 02676.501.35765, 02676.501.6291, 02676.501.3580, 02676.501.4131.

При начална цена 10 800,00 (десет хиляди и осемстотин) лева.

 

3. НИ – Апартамент(КИД 02676.501.3576.1.9), находящ се в гр.Банско, община Банско, област Благоевград, ул. Иван Джолев.

Предназначение на самостоятелния обект: Ателие за творческа дейност, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.3576;

Брой нива на обекта: 1 и площ: 49.50 кв.м.; Прилежащи части: 5.38 кв.м.=5.64 % ид.ч. от общ.ч. на сградата и правото на строеж;

Съседи самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 02676.501.3576.1.8, 02676.501.3576.1.10; Под обекта: 02676.501.3576.1.5; Над обекта: 02676.501.3576.1.13, 02676.501.3576.1.12;

При начална цена 18 950.00 (осемнадесет хиляди, деветстотин и петдесет лв.) лева.

 

 

Огледът на недвижимите имоти ще се извършва всеки присъствен ден от 27.03.2017 г. до 13.04.2017 г., от 10.00 ч. до 16.00 ч., на адрес: по местонахождение на имотите след предварителна уговорка с публичния изпълнител на тел.: 02/98595470.                         

 

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция на НАП София, ул. „Триадица” №2, ет.6, стая № 9 всеки присъствен ден от 27.03.2017 г. до 13.04.2017 г., от 9.00 ч. до 17.00 ч., както и по пощата.

 

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 18.04.2017 г., по банкова сметка: IBAN: BG 54 UNCR 9660 3320 2966 13, BIC: UNCRBGSF в „УниКредит Булбанк” АД.

 

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП София, и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg  

 

За контакти: телефон  (02) 98595470.

Eл. адрес: r.shushkova@ro22.nra.bg