Склад за съхранение на селскостопанска продукция с площ 839 кв.м в с. Стражица

№С170008-111-0000485/20.03.2017г.


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
Офис Добрич
Категория
Недвижими имоти
Описание
Друга второстепенна сграда, КИД №69643.501.14.8, представляваща Склад за съхранение на селскостопанска продукция, площ 839кв.м.
Местонахождение
с.СТРАЖИЦА, община БАЛЧИК, област ДОБРИЧ
Място на оглед
с.СТРАЖИЦА, община БАЛЧИК, област ДОБРИЧ
Количество
1
Водещ на продажбата
Георги Иванов Стойчев
Телефон за контакт
058/653531
Прикачени Файлове
Начална цена:
64050 лв.
Депозит:
12810 лв.
Дати за оглед:
От: 10.04.2017  До: 21.04.2017
Часове за оглед:
от 10.00 ч. до 16.00 ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 10.04.2017  До: 21.04.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
21.04.2017
Дата на провеждане на търга:
27.04.2017

Съобщение за продажба


 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

Изх.№ С170008-111-0000485/20.03.2017г.

                       

 

Подписаният Георги Иванов Стойчев, старши публичен изпълнител при ТД на НАП Варна, офис Добрич съобщавам, че по изпълнително дело №8140000699/2014г. ще се проведе търг с  тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, на адрес гр.Добрич, ул.“Независимост“ №7, ет.4, стая 404, на 27.04.2017г., от  11,00ч. за следните недвижими имоти:

1.Недвижим имот - Друга второстепенна сграда, КИД №69643.501.14.8, представляваща Склад за съхранение на селскостопанска продукция, площ 839кв.м, находящ се в с.СТРАЖИЦА, община БАЛЧИК,област ДОБРИЧ, с граници имот с идент.69643.501.159; имот с идент.69643.501.160 и имот с идент.69643.501.10, придобит с Нотариален акт за покупко - продажба вписан в служба по вписванията гр. Балчик с вх.№1732/05.08.2014г., Акт №95, том V, дело №793/2014г.

                                   /№, вид, количество, характерни белези/

с първоначална цена: 64 050,00лева, без включен ДДС/Шестдесет и четири хиляди и петдесет лева/.

 

2. Недвижим имот - Друга второстепенна сграда, КИД №69643.501.14.12, представляваща Навес за съхранение на селскостопанска продукция, площ 813кв.м, находящ се в с.СТРАЖИЦА, община БАЛЧИК,област ДОБРИЧ, с граници имот с идент.69643.501.159; имот с идент.69643.501.160 и имот с идент.69643.501.10, придобит с Нотариален акт за покупко - продажба вписан в служба по вписванията гр. Балчик с вх.№1732/05.08.2014г., Акт №95, том V, дело №793/2014г.

/№, вид, количество, характерни белези/

с първоначална цена: 49 500,00лева, без включен ДДС /Четиридесет и девет хиляди и петстотин лева/.

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 10.04.2017г. до 21.04.2017г. включително,  от 10.00 ч. до 16.00 ч., на адреса на веща, след предварителна уговорка с публичния изпълнител.

 Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. Варна, Офис гр. Добрич, ул. „Независимост” № 7, ет. 4, стая 404  от 9:00 ч. до 17:00 ч. всеки присъствен ден от 10.04.2017г. до 21.04.2017г. включително.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до от 10.04.2017г. до 21.04.2017г. включително, по банкова сметка по сметка на ТД на НАП гр. Варна в ТБ„Инвестбанк” АД, IBAN: BG39 IORT 7377 3300 3650 03, BIC: IORT BGSF.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 27.04.2017г. от 11.00ч., в сградата на Териториална дирекция гр. Варна Офис гр. Добрич, ИРМ гр. Добрич, ул. „Независимост” № 7, ет. 4,  стая 404.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП   Варна офис Добрич, и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg

 

За контакти: телефон  058/653531

Eл. Адрес: g.stoychev@ro08.nra.bg