мобилни телефони; преносим компютър; преносим твърд диск

№Търг № 22/2017/С Група №123/2017-1


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД София
Категория
Битова техника и електроника
Описание
мобилни телефони; преносим компютър; преносим твърд диск
Местонахождение
гр.София, бул."Цариградско шосе" №111/ТД на НАП София, офис Младост/
Място на оглед
гр.София, бул."Цариградско шосе" №111/ТД на НАП София, офис Младост/
Количество
7
Водещ на продажбата
Анна Цветанова
Телефон за контакт
02/81 306 65
Прикачени Файлове
Начална цена:
262 лв.
Депозит:
52.4 лв.
Дати за оглед:
От: 11.05.2017  До: 16.05.2017
Часове за оглед:
от 10 до 15 ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 11.05.2017  До: 16.05.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
16.05.2017
Дата на провеждане на търга:
18.05.2017

Съобщение за продажба


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

22/2017/С от 18.04.2017 г.

 

Подписанaтa  Анна Антонова Цветанова – главен инспектор по приходите в отдел „Държавни вземания”, в качеството си на провеждащ продажбата, на основание Заповед № РД-01-533/12.04.2017г.  на директора на ТД на НАП София, във връзка с чл. 3, ал.1, т.13 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 16 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 243, чл. 246 и чл. 251, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) 

 

ОБЯВЯВА:

 

Публична продажба чрез търг с тайно наддаване 22/2017/С по реда на                        чл. 251 – 254 от ДОПК на движими вещи, отнети и изоставени в полза на държавата с влезли в сила актове на съдебните и митническите органи, съгласно приложен списък.

Огледът на вещите се извършва всеки присъствен ден от 11.05.2017 г. до 16.05.2017 г. от 10 до 15 ч. вкл. в склад на Митница Аерогара София, а за вещите с местонахождение гр. София, бул. "Цариградско шосе" №111 /ТД на НАП София, офис Младост/ - след предварителна уговорка на телефон 02/81 306 65.

Депозитът за участие в търга се внася по банков път до 16.05.2017 г. в СИБАНК, BIC: BUIBBGSF, IBAN: BG44 BUIB 9888 3322 9434 00, за всяка група вещи поотделно. Депозитът се счита за внесен, когато се завери сметката на ТД на НАП София, до изтичане на посочения краен срок за внасяне.

Предложенията за участие в търгa се подават в сградата на ТД на НАП София,          ул. Аксаков № 21 от 11.05.2017 г. до 16.05.2017 г. от 9.00ч. до 17.30 ч., както и по пощата за всяка група вещи поотделно.

Отварянето на предложенията и продажбата ще се извърши на 18.05.2017 г. от        15.30 ч. в сграда на НАП - София, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 1, зала 120.

Плащането на цената се извършва по посочената банкова сметка в 7-дневен срок от продажбата, след приспадане на внесения депозит.

Цените на вещите със статут необщностен са без включени държавни вземания /ДДС, митни сборове и други вземания/ и когато същите са дължими се заплащат от купувача.

Условията за провеждане на търга, списък на вещите, продажната им цена,  размера на депозита и образци на предложение и плик са на разположение в сграда на НАП - София, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 1, както и на страницата на НАП в Интернет: http://www.nap.bg.

За контакти телефон: 02/81 306 65.

 

 

ПРОВЕЖДАЩ ПРОДАЖБАТА:

  1. Цветанова)

Подобни продажби


хард дискове, камери и др.

Разгледай »

аксесоари и части за мобилни телефони

Разгледай »

мобилни телефони

Разгледай »

Аксесоари за мобилни телефони, литиево-йонни батерии, зарядни устройства

Разгледай »

преносими компютри; ламинатор; гилотина за хартия

Разгледай »

преносим компютър; мобилен телефон; настолен компютър

Разгледай »

кабели и зарядни за мобилни телефони

Разгледай »