изделия от благородни метали, злато 3.47 гр, сребро 64.23 гр, небл.метал 127,09гр

№Търг № 25/2017/С Група № 65/17-3


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД София
Категория
Благородни метали и скъпоценни камъни
Описание
изделия от благородни метали, злато 3.47 гр, сребро 64.23 гр, небл.метал 127,09гр
Местонахождение
Монетен двор ЕАД, София, гара Искър, ул."5006"
Място на оглед
Монетен двор ЕАД, София, гара Искър, ул."5006"
Количество
366
Водещ на продажбата
Светлана Ганчева
Телефон за контакт
02/81 306 60
Прикачени Файлове
Начална цена:
359.77 лв.
Депозит:
71.95 лв.
Дати за оглед:
От: 01.06.2017  До: 05.06.2017
Часове за оглед:
след предварителна уговорка
Срок за подаване на предложения:
От: 01.06.2017  До: 05.06.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
05.06.2017
Дата на провеждане на търга:
07.06.2017

Съобщение за продажба


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

№  25/2017/С от 28.04.2017 г.

 

Подписанaтa Светлана Тодорова Ганчева – главен инспектор по приходите в отдел „Държавни вземания”, в качеството си на провеждащ продажбата, на основание Заповед №РД-01-592/26.04.2017 г.на директора на ТД на НАП София, във връзка с чл. 3, ал.1, т.13 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т.16 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 243, чл. 246и чл. 251, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

 

ОБЯВЯВА:

 

Публична продажба чрез търг с тайно наддаване 25/2017/С по реда на чл. 251 – 254 от ДОПК на движими вещи, представляващи изделия от благородни метали, скъпоценни камъни, икони, банкноти, монети и др., отнети  и изоставени в полза на държавата с влезли в сила актове съдебните и митническите органи и частна държавна собственост, съгласно приложен списък.

Огледът на вещите се извършва всеки присъствен ден от 01.06.2017 г. до 05.06.2017г. вкл. в "Монетен двор" ЕАД, София, гара Искър, ул."5006" след предварителна уговорка на телефон: 0877 962408 – Бойко Славов.

Депозитът за участие в търга се внася по банков път до 05.06.2017г. в СИБАНК, BICBUIBBGSF, IBAN: BG44 BUIB 9888 3322 9434 00, за всяка група вещи поотделно. Депозитът се счита за внесен, когато се завери сметката на ТД на НАП София, до изтичане на посочения краен срок за внасяне.

Предложенията за участие в търгa се подават в сградата на ТД на НАП София, ул. Аксаков № 21 от 01.06.2017 г. до 05.06.2017г. от 9 до 17.30 ч., както и по пощата за всяка  група вещи поотделно, всяко предложение се подава в отделен плик.

Отварянето на предложенията и продажбата ще се извърши на 07.06.2017г. от 15.30ч. в сграда на НАП /офис Сердика/ - София, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 88, ет 1, зала 120.

Плащането на цената се извършва по посочената банкова сметка в 7-дневен срок от продажбата, след приспадане на внесения депозит.

Цените на вещите със статут необщностен са без включени държавни вземания /ДДС, митни сборове и други вземания/ и когато същите са дължими се заплащат от купувача.

Списък на вещите, продажната им цена, размера на депозита и примерни образци на плик и предложение са на разположение в сграда на НАП /офис Сердика/ - София, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 88, ет 1, както и на страницата на НАП в Интернет: http://www.nap.bg, раздел „Продажби“.

Условията за провеждане на търга се намират на страницата на НАП в Интернет: http://www.nap.bg, раздел „Продажби”, в рубрика „Как да купя”.

За контакти: 02/81 306 60.

ПРОВЕЖДАЩ ПРОДАЖБАТА:

                       (С. Ганчева)