УПИ- в гр. Севлиево

№С170029-111-0000995/18.05.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД ГДО
Категория
Недвижими имоти
Описание
НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ УПИ с кадастрален идентификатор 65927.501.3465, с площ от 41 484.00 /четиридесет и една хиляди четиристотин осемдесет и четири/ кв.м, с адрес на имота: гр. Севлиево, п.к. 5400, ул. „Никола Д. Петков" № 70
Местонахождение
гр. Севлиево, ул. "Никола Д. Петков" № 70
Място на оглед
гр. Севлиево, ул. "Никола Д. Петков" № 70
Количество
1
Водещ на продажбата
Петя станишелска
Телефон за контакт
02 98593411
Прикачени Файлове
Начална цена:
3318720 лв.
Депозит:
663744 лв.
Дати за оглед:
От: 26.05.2017  До: 02.06.2017
Часове за оглед:
9,00 ч. до 17,30 ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 26.05.2017  До: 02.06.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
02.06.2017
Дата на провеждане на търга:
07.06.2017

Съобщение за продажба


Изх. № С170029-111-0000995/18.05.2017 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Подписаният ПЕТЯ СТАНИШЕЛСКА, публичен изпълнител при ТД на НАП «Големи данъкоплатци и осигурители» гр. София, съобщавам, че по изпълнително дело № 29140000379/2014 г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП «Големи данъкоплатци и осигурители» гр. София, ул. „Аксаков“ № 29, на 07.06.2017 г., от 11.00 ч. на следния недвижим имот, находящ се в гр. Севлиево, Община Севлиево, област Габрово, ул. Никола Д. Петков № 70, а именно: Група 1: НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ УПИ с кадастрален идентификатор 65927.501.3465 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди четиристотин шестдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово, одобрени със заповед рд-18-77/16.07.2008 год. на изпълнителния директор на на АГКК, трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, с адрес на имота: гр. Севлиево, п.к. 5400, ул. „Никола Д. Петков" № 70 /седемдесет/, с площ на имота 41 484.00 /четиридесет и една хиляди четиристотин осемдесет и четири/ кв.м., площ 41484кв.м, находящ се в гр.Севлиево, община Севлиево, област Габрово, При първоначална цена 3 318 720 лв. /три милиона триста и осемнадесет хиляди седемстотин и двадесет лева/ Огледът на имота ще се извършва всеки присъствен ден от 26.05.2017 г. до 02.06.2017 г., от 10.00 ч. до 17.00 ч., на адрес: гр. Севлиево, ул. „Никола Д. Петков" № 70. Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД на НАП «Големи данъкоплатци и осигурители» гр. София, ул. „Аксаков“ № 29, всеки присъствен ден от 26.05.2017 г. до 02.06.2017 г., от 9.00 ч. до 17.30 ч. Разглеждането на предложенията ще се извърши на 07.06.2017 г. от 11.00 ч., в сградата на ТД на НАП «Големи данъкоплатци и осигурители» гр. София, ул. „Аксаков“ № 29. Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 02.06.2017 г., в ТБ „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД - IBAN: BG55 UNCR 9660 3388 8458 16 , BIC: UNCR BGSF. Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на имота с неговото описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП «Големи данъкоплатци и осигурители» гр. София и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg За контакти: телефон 02 9859 3411 ГЛАВЕН ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ............................................ /ПЕТЯ СТАНИШЕЛСКА/ Дата 18.05.2017 г. Гр. София-ГДО