Урегулиран поземлен имот с урегулирана площ от 608 кв. м. за парцела, а за жилищна част 269.60 кв. м.

№С170010-111-0000880/05.05.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД София
Категория
Недвижими имоти
Описание
Задоволително състояние.
Местонахождение
с. Тополница, обл. Кюстендил
Място на оглед
с. Тополница, обл. Кюстендил
Количество
1
Водещ на продажбата
Петрана Кирилова
Телефон за контакт
078/559-173
Прикачени Файлове
Начална цена:
28000 лв.
Депозит:
5600 лв.
Дати за оглед:
От: 29.05.2017  До: 02.06.2017
Часове за оглед:
10.00ч.-17.00ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 29.05.2017  До: 02.06.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
02.06.2017
Дата на провеждане на търга:
08.06.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх.№ С170010-111-0000880/05.05.2017

 

                                                                  

        Подписаният Петрана Кирилова, публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП София, офис Кюстендил,  съобщавам, че по изпълнително дело №10130000847/2013г.  по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254, във връзка с чл. 238, ал. 4, т. 2 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП София - Офис Кюстендил, ул. “Демокрация” № 55, на 08.06.2017г., от 10.30 ч. на следната група от недвижими имоти:

1.      Урегулиран поземлен имот IV-623 /четвърти, за имот с планоснимачен номер шестстотин двадесет и три/, в квартал 21 /двадесет и първи/, по регулационния план на с. Тополница, общ. Дупница, с урегулирана площ от 608 кв. м. за парцела, а за жилищна част 269.60 кв. м., от които 155.60 кв. м. -за двата етажа, 57.00 кв. м. - мазе, 57 кв. м. - таван, търговски обект - 45.60 кв. м.:  при съседи: Улица с о.т. 55-78-77, УПИ V-662, УПИ XIII-624, УПИ XIV-625 и УПИ III-626

Първоначална цена на групата от недвижими имоти: 28 000.00/двадесет и осем хиляди лева/ лв.

Огледът на групата от недвижими имоти ще се извършва всеки присъствен ден от 29.05.2017 г. до 02.06.2017 г., от 10.00 ч. до 17.00 ч., на адрес: с. Тополница, обл. Кюстендил.

 

Предложенията за участие в търга се подават на адрес ТД на НАП София, офис Кюстендил, ул. “Демокрация” №55, ет.3, стая № 10,  всеки присъствен ден от 29.05.2017 г. до 02.06.2017 г., от 10.00 ч. до 17.00 ч., както и по пощата с пощенско клеймо до 02.06.2017 г.

 

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 02.06.2017 г., по банкова сметка с IBAN: BG54 UNCR 9660 3320 2966 13, BIC: UNCR BGSF в ТБ “Уникредит Булбанк“.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП София  офис Кюстендил, и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg  

 

За контакти: телефон  078/559-173

Eл. адрес  p.kirilova@ro10.nra.bg