21 броя сгради /„Бивше сержантско училище"/ с прилежаща земя

№С170029-111-0000994/18.05.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД ГДО
Категория
Недвижими имоти
Описание
21 броя сгради с прилежаща земя в разер на 62 262 кв.м.
Местонахождение
гр. Горна Оряховица, Източна промишлена зона, ул. Княз Борис I № 78
Място на оглед
гр. Горна Оряховица, Източна промишлена зона, ул. Княз Борис I № 78
Количество
1
Водещ на продажбата
Татяня Желева
Телефон за контакт
02 98593933
Прикачени Файлове
Начална цена:
3717548.7 лв.
Депозит:
743509.74 лв.
Дати за оглед:
От: 26.05.2017  До: 02.06.2017
Часове за оглед:
9,00 ч. до 17,30 ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 26.05.2017  До: 02.06.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
02.06.2017
Дата на провеждане на търга:
07.06.2017

Съобщение за продажба


Изх.№ С170029-111-0000994/18.05.2017 г.

                                                                             СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

            Подписаният ТАТЯНА ЖЕЛЕВА, публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП ГДО гр. София, съобщавам, че по изпълнително дело № 29100000049/2010 г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП ГДО гр. София, ул. „Аксаков“ № 29, на 07.06.2017 г., от 14.00 ч. на следните недвижими имоти, представляващи урегулиран поземлен имот и построените в него 21 броя сгради /„Бивше сержантско училище"/, находящи се в гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, община ГОРНА ОРЯХОВИЦА, област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ул. Княз Борис I № 78, КВ.249, с граници СЕВЕР: УПИ IV 3254, КВ.249, ИЗТОК: УПИ III 6018, КВ.249, ЗАПАД: УЛИЦА, ЮГ: УПИ III 6018, КВ.249,а именно:

 

Група №1

1. Сграда № 12 – Караулно помещение, със ЗП от 118,60 кв.м., масивна конструкция, едноетажна построена 1972 г, площ 118.6кв.м, на стойност 19 100,00 лв.

2. Сграда № 7 – Търговски комплекс, със ЗП от 431,20 кв.м., РЗП – 862,40 кв.м., масивна конструкция, двуетажна построена 1974 г., площ 862.4кв.м, на стойност 145 800,00 лв.

3. Сграда № 8 – КТП, със ЗП от 232,80 кв.м., полумасивна конструкция, едноетажна построена 1974 г., площ 232.8кв.м, на стойност 13 400,00 лв.

4. Сграда № 10 – Учебен корпус № 1, със ЗП от 1315,50 кв.м., РЗП – 6577,50 кв.м., масивна конструкция, пететажна построена 1972 г, площ 6577.5кв.м, на стойност 1 060 000,00 лв.

5. Сграда № 20 – Учебно техническа работилница, със ЗП от 805,30 кв.м., масивна конструкция, едноетажна построена 1981 г., площ 805.3кв.м. на стойност 129 000,00 лв.

6. Сграда № 1 – КПП, със ЗП от 60,90 кв.м., масивна конструкция, едноетажна построена 1974 г., площ 60.9кв.м. на стойност 10 500,00 лв.

7. Сграда № 2 – Спортна зала, със ЗП от 904,60 кв.м., панелна конструкция, едноетажна построена 1983 г., площ 904.6кв.м. на стойност 130 000,00 лв.

8. Сграда № 3 – Сграда на тила, със ЗП от 590,80 кв.м., полумасивна конструкция, едноетажна построена 1941 г., площ 590.8кв.м, на стойност 31 622,20 лв.

9. Сграда № 9 – Спален корпус, със ЗП от 1350,00 кв.м., РЗП – 4050,00 кв.м., полумасивна конструкция, триетажна построена 1941 г., площ 4050кв.м. на стойност 218 000,00 лв.

10. Сграда № 18 – Кабинети, със ЗП от 615 кв.м., масивна конструкция, едноетажна построена 1971 г, площ 615кв.м. на стойност 98 289,90 лв.

11. Сграда № 15 – Гориво зарядна станция, със ЗП от 36,60 кв.м., масивна конструкция, едноетажна построена 1981 г., площ 36.6кв.м. на стойност 7 500,00 лв.

12. Сграда № 6 – Трафопост, със ЗП от 67,10 кв.м., масивна конструкция, едноетажна построена 1989 г., площ 67.1кв.м, на стойност 11 500,00 лв.

13. Сграда № 17 – Метален навес /стрелбище/, със ЗП от 57,80 кв.м., паянтова конструкция, едноетажна построена 1971 г., площ 57.8кв.м, на стойност 1 813,20 лв.

14. ЗЕМЯ с площ 62 262 кв.м. на стойност 996 192,00 лв.

15. Сграда № 5 – Щаб, със ЗП от 296,60 кв.м., РЗП – 593,20 кв.м., полумасивна конструкция, двуетажна построена 1941 г., площ 593.2кв.м. на стойност 32 000,00 лв.

16. Сграда № 11 – Учебен корпус № 2, със ЗП от 562,80 кв.м., масивна конструкция, едноетажна построена 1982 г., площ 562.8кв.м. на стойност 115 000,00 лв.

17. Сграда № 14 – КТП, със ЗП от 57,40 кв.м., масивна конструкция, едноетажна построена 1981 г., площ 57.4кв.м. на стойност 9 500,00 лв.

18. Сграда № 4 – Банно перален комбинат, със ЗП от 361,80 кв.м., РЗП - 723,60 кв.м., масивна конструкция, двуетажна построена 1989 г., площ 723.6кв.м, на стойност 121 000,00 лв.

19. Сграда № 13 – Медицинска служба, със ЗП от 235,60 кв.м., масивна конструкция, едноетажна построена 1965 г., площ 235.6кв.м, на стойност 38 000,00 лв.

20. Сграда № 16 – Гаражни клетки, със ЗП от 895,70 кв.м., масивна конструкция, едноетажна построена 1981 г., площ 895.7кв.м, на стойност 68 500,00 лв.

21. Сграда № 19 – Спален корпус № 2, със ЗП от 1671,00 кв.м., РЗП – 5013,00 кв.м., масивна конструкция, триетажна построена 1941 г., площ 5013кв.м. на стойност 465 000,00 лв.

22. Сграда № 21 – Умивални и тоалетни, със ЗП от 136,80 кв.м., полумасивна конструкция, едноетажна построена 1941 г., площ 136.8кв.м, на стойност 7331.4лв.

При обща първоначална цена на групата: 3 717 548.70 лв. /три милиона седемстотин и седемнадесет хиляди петстотин четиресет и осем лева и 70 ст./, от които: земя - 996 192.00 лв. /деветстотин деветдесет и шест хиляди сто деветдесет и два лева/ и 21 броя сгради - 2 721 356.70 /два милиона седемстотин двадесет и една хиляди триста петдесет и шест лева и 70 ст./

Огледът на имота ще се извършва всеки присъствен ден от 26.05.2017 г. до 02.06.2017 г. включително от 10.00 ч. до 17.00 ч., на адреса на имота, а именно: гр. Горна Оряховица, Източна промишлена зона, ул. Княз Борис I № 78. Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция на НАП ГДО гр. София, ул. „Аксаков” №29 всеки присъствен ден от 26.05.2017 г. до 02.06.2017 г. от 09.00 ч. до 17.30 ч. Разглеждането на предложенията ще се извърши на 07.06.2017 г. от 14.00 ч., в сградата на Териториална дирекция на НАП ГДО гр. София, ул. „Аксаков” №29. Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да постъпи до 02.06.2017 г., в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД - IBAN: BG55 UNCR 9660 3388 8458 16, BIC: UNCR BGSF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП на НАП ГДО гр. София, ул. Аксаков № 29, и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg. За контакти: телефон 02 98593933 – Т. Желева

 

ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ............................................

/ТАТЯНА ЖЕЛЕВА/

Дата 18.05.2017 г. Гр. София-ГДО