Ресторант със склад, с обща застроена площ от 408 кв.м.

№С170010-111-0000882/05.05.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД София
Категория
Недвижими имоти
Описание
Ресторантът със складовата база се намират на партерен етаж в двуетажна масивна сграда.
Местонахождение
с.Горна Гращица, община Кюстендил
Място на оглед
с.Горна Гращица, община Кюстендил
Водещ на продажбата
Станислава Васева
Телефон за контакт
078/559-140
Прикачени Файлове
Начална цена:
43800 лв.
Депозит:
8760 лв.
Дати за оглед:
От: 01.06.2017  До: 08.06.2017
Часове за оглед:
10.00ч.-17.00ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 01.06.2017  До: 08.06.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
08.06.2017
Дата на провеждане на търга:
14.06.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

  Изх. № С170010-111-0000882/05.05.2017 г.

 

                                                                      

Подписаната Станислава Васева, публичен изпълнител при ТД на НАП София, офис Кюстендил съобщавам, че по изпълнително дело №10150000899/2015 г. ще се проведе търг с  тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, на адрес в сградата на ТД на НАП София, офис Кюстендил, ул. “Демокрация“ № 55, на 14.06.2017 г., от 11.00 ч.  за следните недвижими имоти:

1.Три магазина с обща застроена площ от 235 кв.м., находящи се в сграда комплексен общински център, построена в УПИ IV, имот пл.№234, в квартал 30 по плана на с.Горна Гращица, община Кюстендил при първоначална цена на имота 26800,00 лв. /двадесет и шест хиляди и осемстотин лева/.

2. Ресторант със склад, с обща застроена площ от 408 кв.м., находящи се в сграда комплексен общински център, построена в УПИ IV, имот пл.№234, в квартал 30 по плана на с.Горна Гращица, община Кюстендил при първоначална цена на имота 43800,00 лв. /четиридесет и три хиляди и осемстотин лева/.

 

Огледът на имота ще се извършва всеки присъствен ден от 01.06.2017 г. до              08.06.2017 г., от 10.00 ч. до 17.00 ч., на адреса по местонахождение на имота: с.Горна Гращица, община Кюстендил.

 

Предложенията за участие в търга се подават на адрес ТД на НАП София, офис Кюстендил, ул. “Демокрация“ № 55, ет.3, стая № 10,  всеки присъствен ден от 01.06.2017 г. до 08.06.2017 г., от  9.00 ч. до 17.00 ч., както и по пощата с пощенско клеймо до 08.06.2017 г.

 

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 08.06.2017 г., по банкова сметка с IBAN: BG 54 UNCR 9660 3320 2966 13, BIC:UNCRBGSF в ТБ “Уникредит Булбанк“.

 

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП София, офис Кюстендил, и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg  

 

За контакти: телефон  078/559-140

Eл. адрес  st.vaseva@ro10.nra.bg