Блюда (тасове) - платина

№52/2017/П


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Пловдив
Категория
Благородни метали и скъпоценни камъни
Описание
За повече информация група 96/17-1 от приложения списък
Местонахождение
Трезор на ТБ "Инвестбанк" АД, гр. Пловдив, ул. "Константин Величков" 2
Място на оглед
Трезор на ТБ "Инвестбанк" АД, гр. Пловдив, ул. "Константин Величков" 2
Количество
За повече информация група 96/17-1 от приложения списък
Водещ на продажбата
Сийка Сариева
Телефон за контакт
032/935 179, 032/935 120, 0882503162, 0884600129
Прикачени Файлове
Начална цена:
99826.58 лв.
Депозит:
19965.32 лв.
Дати за оглед:
От: 26.06.2017  До: 28.06.2017
Часове за оглед:
от 09.30 ч. до 12.00 ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 26.06.2017  До: 30.06.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
29.06.2017
Дата на провеждане на търга:
05.07.2017

Съобщение за продажба


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

52 от 21.06.2017 г.

 

Подписаната  Сийка Георгиева Сариева – старши инспектор по приходите в отдел „Държавни вземания” в качеството на провеждащ продажбата, на основание Заповед № РД-09-1130/20.06.2017 г. на директора на ТД на НАП Пловдив, във връзка с чл. 3, ал. 1, т.12  и ал. 4 и чл. 10, ал.1, т. 16 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 243, 246 и 251, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

ОБЯВЯВА:

Публична продажба чрез търг с тайно наддаване № 52/2017/П по реда на чл. 251 – чл. 254 от ДОПК, благородни и неблагородни метали /платина, сребро и никел/, държавна собственост - заповед № ЗМФ-20/11.01.2017 г. на Министъра на финансите, резолюция от 16.01.2017г. на зам. изпълнителен директор на НАП на докладна записка № 93-00-177/13.01.2017г. по описа на НАП, с общностен статут, подробно описани в приложения списък, неразделна част от настоящото съобщение.

Оглед на имуществото се извършва всеки работен ден от 26.06.2017г. до 28.06.201. включително от 09,30 ч. до 12,00 ч. в ТБ "Инвестбанк" АД, гр. Пловдив, ул. "К.Величков" № 2.

Депозитът за участие в търга се внася по банкова сметка на ТД на НАП – гр. Пловдив:  IBAN: BG90IORT73753350005000, BIC: IORTBGSF в ТБ Инвестбанк АД гр. Пловдив до 29.06.2017 г. включително. Депозитът се счита за внесен, когато се завери сметката на ТД на НАП-Пловдив, до изтичане на посочения краен срок за внасяне.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” №106-корпус 2  от 26.06.2017 г. до 30.06.2017 г. включително,  от 9.30 ч. до 17.30 ч. или по пощата за всяка вещ или група от вещи поотделно.

Разглеждането на предложенията и продажбата ще се проведе от 10.00 ч. на 05.07.2017г. в сградата на ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” №106-корпус 2.

Плащането на цената се извършва по посочената банкова сметка, в 7-дневен срок от продажбата след приспадане на внесения депозит.

Условията за провеждане на търга, списък на вещите, продажната им цена и размера на депозита са на разположение в сградата на  ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” № 106-корпус № 2 , както и на страницата на НАП в Интернет: www.nap.bg

Телефони за контакт:  032/935 179, 032/935 120, 0882/503 162, 0884/600 129