Поземлен имот №000121

№С170002-111-0001361/03.07.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Бургас
Категория
Недвижими имоти
Описание
рудник „Сейменлийски" с площ 70,366 дка
Местонахождение
с.Каменар, община Поморие
Място на оглед
с.Каменар, община Поморие
Количество
1
Водещ на продажбата
Снежана Цанкова
Телефон за контакт
056/ 878 113; 0883202959
Прикачени Файлове
Начална цена:
412576.85 лв.
Депозит:
82515.37 лв.
Дати за оглед:
От: 28.08.2017  До: 05.09.2017
Часове за оглед:
09.30-14.00ч.
Краен срок за внасяне на депозита:
21.09.2017
Дата на провеждане на търга:
29.09.2017

Съобщение за продажба


 

Изх № С170002-111-0001361/03.07.2017

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

Подписаният  СНЕЖАНА ЦАНКОВА ГЕОРГИЕВА , главен публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Бургас Офис гр. Бургас, съобщавам, че по изпълнително дело

 № 2140001140/ 2014 по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД гр. Бургас Офис гр. Бургас,  ул.”Цар Петър ” № 5Б  ет.13 /търгова зала/, на    29.09.2017г от 10.00 на следните недвижими имоти:

 

 

  1. Поземлен имот  с идентификатор 57491.2.157, находящ се в гр.Поморие, общ.Поморие, обл.Бургас  с площ от  43 256 кв.м.,

трайно  предназначение на територията: земеделска

начин на трайно ползване: за добив на въглища.

Съседи: 57491.2.145, 57491.2.146, 57491.2.148, 57491.2.147, 57491.2.156, 57491.2.153 

като по документ за собственост и по предходен план имотът е с номер 000013 ЕКАТТЕ 57491 с площ от 43,258 дка,находящ се в землището на гр.Поморие

при граници и съседи: №002020, нива на Димитър Тодоров Димитров;  №003577, полски път IV клас на Община Поморие ;  землищна граница №000003, жп линия на Министерство на транспорта; №000014, пасище, мера на Община Поморие

ведно с построените върху него сгради :

 

 

при първоначална тръжна цена  321 517,90 лв /триста двадесет и една хиляди петстотин и седемнадесет и 0,90 лева /

 

  1. Поземлен имот №000104 , ЕКАТТЕ 35691, находящ се в землището на село Каменар Община Поморие с площ на имота  50,422дка.

начин на трайно ползване – поземлен въгледобив

при граници и съседи на целия имот:

№009001, нива на Веселин Илиев Илиев и др., №000075,жп линия на ДП“НКЖИ“

като границите на имота   по документ за собственост са: №009001, нива на Веселин Илиев Илиев; №000074, жп линия на Министерство на транспорта.

            ведно с построените в него сгради:

 

 

 

 

 

 

 

при първоначална тръжна цена  614 954,50 лв./шестотин и четиринадесет хиляди деветстотин петдесет и четири и 0,50 лева/

 

 

  1. Поземлен имот №000121  с ЕКАТТЕ 35691,  рудник „Сейменлийски" ,  находящ се в землището на с.Каменар общ .Поморие с площ  на имота  70,366 дка .начин на трайно ползване: подземни въглища

Граници и съседи на имота:№000200,полски път на Община Поморие, №000201,полски  път на Община Поморие, №000202, полски път на Община Поморие ,като   границите  на имота по документ за собственост са : изток – полски път;запад –полски път; север – полски път; юг – полски път

            ведно с построените в него сгради:

 

 

при първоначална тръжна цена  412 576,85 лв /четиристотин и дванадесет хиляди петстотин седемдесет и шест и 0,85 лева /

 

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 28.08.2017 г. до 05.09.2017г., от 9.30ч. до 14.00ч., по местонахождение на имотите.

 

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. Бургас Офис гр. Бургас,  ул.”Цар Петър”  №5Б ет.7 всеки присъствен ден от 07.09.2017г. до 21.09.2017г., от 9.00 ч. до 17.30ч. или по поща,при условие че пощенското клеймо в станцията на подаването носи дата не по-късна от посочената крайна дата за подаване на предложенията.

 

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 29.09.2017г. от 10.00 ч., в сградата на Териториална дирекция гр. Бургас Офис гр. Бургас,  ул.”Цар Петър ”  №5Б  ет.13 /търгова зала/.

 

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 21.09.2017г., в ТБ „СИБАНК” АД-клон Бургас; BIC: BUIB BG SF

 IBAN: BG 31 BUIB 7899 3300 6500 03

 

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Бургас Офис гр. Бургас и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

 

За контакти: телефон 056/ 878 113;   0883202959