Поземлен имот с площ 1520 кв.м.

№С170020-111-0001505/19.07.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Бургас
Категория
Недвижими имоти
Описание
ведно с построените в имота масивна жилищна сграда на два етажа със ЗП от 77 кв.м. и разгъната застроена площ от 154 кв. м. и стопанска постройка със застроен обем от 293 куб.м.
Местонахождение
с.Нейково, общ.Котел
Място на оглед
с.Нейково, общ.Котел
Количество
1
Водещ на продажбата
Деяна Георгиева
Телефон за контакт
044/610 227
Прикачени Файлове
Начална цена:
14600 лв.
Депозит:
2920 лв.
Дати за оглед:
От: 07.09.2017  До: 20.09.2017
Часове за оглед:
10.00-15.00
Краен срок за внасяне на депозита:
20.09.2017
Дата на провеждане на търга:
26.09.2017

Съобщение за продажба


 

Изх.№ С170020-111-0001505/19.07.2017

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

Подписаният ДЕЯНА ГЕОРГИЕВА, публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Бургас Офис гр. Сливен, съобщавам, че по изпълнително дело №20130001270/2013г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД - гр. Бургас -  Офис гр. Сливен, ул. „ген. Столипин” № 19, на 26.09.2017г., от 11.00 ч. на следния недвижим имот:

 

1. Поземлен имот № VI-87, 88 в кв.6 по плана на с.Нейково, Общ. Котел, Обл.Сливен с площ на имот 1520 кв.м., ведно с построените в имота масивна жилищна сграда на два етажа със ЗП от 77 кв.м. и разгъната застроена площ от 154 кв. м. и стопанска постройка със застроен обем от 293 куб.м., площ 1520кв.м. при граници север-имоти с №I-93 и VIII-94, юг-улици, изток-имот VII-86, запад-имот №V-87,89, при първоначална цена от 14 600.00лв./четиринадесет хиляди и шестстотин  лева, 00ст./;

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 07.09.2017 г. до 20.09.2017г., от 10.00 ч. до 15.00 ч., на адрес: с. Нейково, Общ. Котел,  по местонахожденето на вещите.

 

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. Бургас, Офис гр. Сливен, ул. „ген. Столипин” № 19, ет. 3, стая 309, всеки присъствен ден от 07.09.2017 г. до 20.09.2017г., от 9.00 ч. до 17.00ч., както и по пощата.

 

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 26.09.2017г. от 11.00 ч., в сградата на Териториална дирекция гр. Бургас - Офис гр. Сливен, ул. „ген. Столипин” № 19, етаж 5 Търгова зала.

 

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 20.09.2017г., в ТБ “СИБАНК” АД – клон Бургас, IBAN: BG31 BUIB 7899 3300 6500 03 и BIC:BUIB BGSF.

 

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Бургас Офис гр. Сливен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

 

За контакти: телефон 044/610 227