Поземлен имот - земеделска земя

№С170004-111-0001556/26.07.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Велико Търново
Категория
Недвижими имоти
Описание
1 Поземленият имот - земеделска земя, с начин на трайно ползване -широколистна гора , категория VI с площ на имота - 17.898 кв.м., находящ се в в землището на село Въглевци
Местонахождение
с. Въглевци, местност Разкола, общ. Велико Търново.
Място на оглед
с. Въглевци, местност Разкола, общ. Велико Търново.
Количество
1
Водещ на продажбата
Росица Желязкова
Телефон за контакт
062/617 211
Прикачени Файлове
Начална цена:
5847 лв.
Депозит:
1169.4 лв.
Дати за оглед:
От: 15.09.2017  До: 21.09.2017
Часове за оглед:
10:00 ч. до 16:30 ч
Срок за подаване на предложения:
От: 15.09.2017  До: 21.09.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
21.09.2017
Дата на провеждане на търга:
28.09.2017

Съобщение за продажба


Изх.№ С170004-111-0001556/26.07.2017 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Подписанията Росица Пейчева Желязкова, публичен изпълнител при ТД на НАП гр.Велико Търново съобщавам, че по изпълнително дело № 4110001147/2011 г. ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на /чл. 251 - чл. 254/ от ДОПК, на адрес гр.Велико Търново, пл.Център № 2, ет.1, стая 102, на 28.09.2017 г., от 11:00 ч. за следният недвижим имот: Гр. 1 Поземленият имот - земеделска земя, с начин на трайно ползване -широколистна гора , категория VI с площ на имота - 17.898 кв.м., находящ се в в землището на село Въглевци, общ. Велико Търново, ЕКАТТЕ 12396, в местността Разкола при първоначална цена на групата - размер на 5 847,00лв. (пет хиляди осемстотин четиридесет и седем лева). Oгледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 15.09.2017 г. до 21.09.2017г., от 10:00 ч. до 16:30 ч., на адреса по местонахождение на недвижимият имот: с. Въглевци, местност Разкола, общ. Велико Търново. Предложенията за участие в търга се подават на адрес гр.Велико Търново, пл. Център № 2, ет. 1 стая 102 всеки присъствен ден от 15.09.2017 г. до 21.09.2017 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч. Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 21.09.2017 г., по банкова сметка с IBAN: BG 56 IORT 8043 3300 2500 01 BIC: IORTBGSF при ИНВЕСТБАНК АД клон Велико Търново. Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП гр.Велико Търново, и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg За контакти: телефон 062/617 211 Eл. адрес: r.zheliazkova@ro04.nra.bg ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ .......................................................... ( Росица Пейчева Желязкова)