Поземлен имот с площ от 4090 кв.м. в гр. Бяла

№С170003-111-0001603/01.08.2017г.


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Варна
Категория
Недвижими имоти
Описание
С трайно предназначение на територията: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.
Местонахождение
гр.Бяла,община Бяла,област Варна
Място на оглед
гр.Бяла,община Бяла,област Варна
Количество
1
Водещ на продажбата
Тодор Тодоров
Телефон за контакт
052/360825
Прикачени Файлове
Начална цена:
60000 лв.
Депозит:
12000 лв.
Дати за оглед:
От: 18.09.2017  До: 21.09.2017
Часове за оглед:
от 09.00ч. до 17.00ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 18.09.2017  До: 21.09.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
21.09.2017
Дата на провеждане на търга:
27.09.2017

Съобщение за продажба


 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С  ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

Изх. № С170003-111-0001603/01.08.2017г.

           

Подписаният Тодор Тодоров, публичен изпълнител при ТД на НАП Варна офис Варна съобщавам, че по изпълнително дело №3150006197/2015г. ще се проведе търг с  тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, на адрес ГР. ВАРНА, БУЛ. „ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК“ №128, на 27.09.2017г., от   11.00 ч. за следните вещи:

- Недвижим имот , находящ се в гр.Бяла, община Бяла, област Варна и представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07598.182.19 по кадастралната карта на гр.Бяла с адрес по кадастрална скица : местност „Бостанаки”, целият с площ от 4090 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с номер по предходен план: 182019, ведно с всички трайни подобрения и насаждения в имота, включително с правото на строеж в същия имот за построяване на бетонов възел и депо за инертни материали на два етапа: първи етап – бетонов възел, силози за цимент, открито депо – склад за инертни материали и втори етап – автомобилна везна с кантарно помещение, административно-битова сграда, открита автомивка, каломаслоуловител и помещение за охрана, при съседи на целия имот: имоти №№ 07598.182.18, 07598.365.9, 07598.182.7 и 07598.79.76 придобит с  нотариален акт 48, том XXXIX, рег.14699, дело 8154/29.06.2015г.

 

               при първоначална цена 60000.лв. /шестдесет хиляди лева/

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 18.09.2017г. до 21.09.2017г., от 09.00ч. до 17.00ч., на адреса по местонахождение на имота:

 гр.Бяла, община Бяла, област Варна.                              

*Предложенията за участие в търга се подават на адрес: гр.Варна, бул.»Осми приморски полк» №128 всеки присъствен ден от 18.09.2017г. до 21.09.2017г. , от  09.00ч. до 17.00ч.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 21.09.2017г., по банкова сметка в ИНВЕСТБАНК АД, клон Варна,  IBAN BG39 IORT 7377 3300 3650 03, BIC IORT BGSF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП  Варна офис Варна, и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg

 

За контакти: телефон  052/360825

Eл. Адрес: t.todorov@ro03.nra.bg