УПИ с площ 4136 кв.м ведно с ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА

№С170016-111-0001644/04.08.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Пловдив
Категория
Недвижими имоти
Описание
Урегулиран поземлен имот, УПИ-VІ-2619, квартал 215 на гр. Любимец, с площ от 4136 кв. м. ведно с построена в него двуетажна масивна сграда със застроена площ от 726.25 кв. м, находящ се в гр. Любимец
Местонахождение
гр. Любимец, обл. Хасково
Място на оглед
гр. Любимец, обл. Хасково
Водещ на продажбата
Албена Чунчукова
Телефон за контакт
032/ 935 162; 0883 299 069
Прикачени Файлове
Начална цена:
141301.5 лв.
Депозит:
28260.3 лв.
Дати за оглед:
От: 14.08.2017  До: 18.08.2017
Срок за подаване на предложения:
От: 14.08.2017  До: 18.08.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
18.08.2017
Дата на провеждане на търга:
24.08.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх. № С170016-111-0001644/04.08.2017

 

Подписаният Албена Иванова Чунчукова, публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Пловдив, съобщавам, че по изпълнително дело № 16100003049/2010 г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП гр.Пловдив, ул.„Скопие” № 106, бл.2 на 24.08.2017 г. от 11.30 ч. на следните недвижими имоти:

 

Група №1      Имот, находящ се в местността "Чанлъка" четвърта категория с площ от 21.320 дка (двадесет и един декара триста и двадесет кв. метра) съставляваща имот № 321067 (триста двадесет и една хиляди и шестдесет и седеми) по плана за земеразделяне на землището на гр. Любимец, Хасковска област, с подобрения в имота-трайни лозови насаждения.

Насажденията са създадени през есента на 2003, със схема на засаждане: междуредово разстояние -2,20метра; вътрешноредово разстояние -1,10метра; 415 броя лози на един декар площ. Трайните насаждения са поставени на подпорни конструкции, изградено е капково напояване. Лозята са създадени от червени винени сортове мерло.

Достъпът до имота се осъществява чрез полски път; разстояние до населено място -3056м; разстояние до път -624м.

При начална тръжна цена 93 825,00 лв.

 

Група №2      Имот, находящ се в местността "Чанлъка" четвърта категория с площ от 13.748 дка (двадесет и един декара триста и двадесет кв. метра) съставляваща имот № 321064 (триста двадесет и една хиляди и шестдесет и четвърти) по плана за земеразделяне на землището на гр. Любимец, Хасковска област, с подобрения в имота-трайни лозови насаждения.

Насажденията са създадени през есента на 2003, със схема на засаждане: междуредово разстояние -2,20метра; вътрешноредово разстояние -1,10метра; 415 броя лози на един декар площ. Трайните насаждения са поставени на подпорни конструкции, изградено е капково напояване. Лозята са създадени от червени винени сортове мерло.

Достъпът до имота се осъществява чрез полски път; разстояние до населено място -2470м; разстояние до път -624м.

При начална тръжна цена 60 525,00 лв.

 

Група №3      Имот, находящ се в местността "Чанлъка" четвърта категория с площ от 27.934 дка (двадесет и един декара триста и двадесет кв. метра) съставляваща имот № 319076 (триста и деветнадесет хиляди седемдесет и шести) по плана за земеразделяне на землището на гр. Любимец, Хасковска област, с подобрения в имота-трайни лозови насаждения.

Насажденията са създадени през есента на 2003, със схема на засаждане: междуредово разстояние -2,20метра; вътрешноредово разстояние -1,10метра; 415 броя лози на един декар площ. Трайните насаждения са поставени на подпорни конструкции, изградено е капково напояване. Лозята са създадени от червени винени сортове мерло.

Достъпът до имота се осъществява чрез полски път; разстояние до населено място -2753м; разстояние до път -657м.

При начална тръжна цена 123 000,00 лв.

 

Група №4      Урегулиран поземлен имот, УПИ-VІ-2619, квартал 215 на гр. Любимец, с площ от 4136 /четири хиляди сто тридесет и шест/ кв. м. ведно с построена в него двуетажна масивна сграда със застроена площ от 726.25 /седемстотин двадесет и шест чяло и двадесет и пет/ кв. м, находящ се в гр. Любимец, община Любимец, област Хасково, с граници улици о.т. 909-910; 909-911; път УПИ-ІV-2618; УПИ-VІІ-2620; УПИ-ХVІ-2628.

При начална тръжна цена 141301,50лв

 

Огледът на имотите ще се извършва всеки присъствен ден от 14.08.2017г. до 18.08.2017г. от 9,00 ч. до 17,00 ч., по местонахождение на обектите.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Дирекция „Събиране”, при Териториална дирекция на НАП гр. Пловдив, ул.„Скопие”, № 106, бл.2 всеки присъствен ден от 14.08.2017 г. до 18.08.2017 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 18.08.2017 г. в ИНВЕСТБАНК АД, IBAN: BG 24 IORT 7375 3360 0000 01, BIC: IORTВGSF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на Дирекция «Събиране», ТД на НАП Пловдив, ул. «Скопие» № 106 и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: http://nraapp04.nra.bg/targove/pages/index/pid/142 (раздел продажби, как да купя)

 

За контакти: телефон 032/ 935 162; 0883 299 069

Ел. адрес: a.kostova@ro16.nra.bg