Сграда – Овчарник със ЗП от 268.10 кв.м., с. Горно Белево, обл. Стара Загора

№С170024-111-0001510/19.07.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
Офис Стара Загора
Категория
Недвижими имоти
Описание
Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – Овчарник със ЗП от 268.10 кв. м./ построена в поземлен имот № 008111 с ЕКАТТЕ 16691, с обща площ 3.637 дка.
Местонахождение
с. Горно Белево, обл. Стара Загора
Място на оглед
с. Горно Белево, обл. Стара Загора
Водещ на продажбата
Ангел Ангелов
Телефон за контакт
042/ 692 427
Прикачени Файлове
Начална цена:
3637 лв.
Депозит:
727.4 лв.
Дати за оглед:
От: 16.08.2017  До: 24.08.2017
Срок за подаване на предложения:
От: 16.08.2017  До: 24.08.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
24.08.2017
Дата на провеждане на търга:
30.08.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх. № С170024-111-0001510/19.07.2017

 

Подписаният АНГЕЛ АНГЕЛОВ, публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП Пловдив, Офис Стара Загора, съобщавам, че по изпълнително дело № 24140002580/2014г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП Пловдив, офис Стара Загора, ИРМ Стара Загора, ул. „Кенали” № 1, на 30.08.2017г. от 14:00ч. на следните недвижими имоти:

 

ГРУПА №1   Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – Навес със ЗП от 214.84 кв. м. / двеста и четиринадесет цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метра/, построена в поземлен имот № 008120 / осем хиляди сто и двадесет/, находящ с в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, в местността „Кайряка", с ЕКАТТЕ 16691, с обща плащ на имота 1.146 дка. /един декар и сто четиридесет и шест кв. м./., площ 214.84 кв.м, находящ се в с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с граници поземлен имот № 008125 – нива; поземлен имот № 008119 – стопански двор; поземлен имот № 000001 – населено място, поземлен имот № 008121 – стопански двор., придобит с съдебни решения: Решение на Чирпански Районен Съд № 43/22.12.2010 г., вписано в Служба по вписванията гр. Чирпан № на дв. вх. рег. 2030/21.07.2011 г., Акт Том 3, Акт № 183, година 2011 г.

При първоначална тръжна цена: 1 146,00 лв. /хиляда сто четиридесет и шест лв./

 

ГРУПА №2   Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – Битова към овчарник със ЗП от 58.90 кв. м./ петдесет и осем цяло и деветдесет стотни кв. м./, построена в поземлен имот № 008111, находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, в местността „Кайряка", с ЕКАТТЕ16691, с обща площ на имота 3.637 дка. / три декара шестстотин тридесет и седем квадратни метра/., площ 58.9 кв.м, находящ се в с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с граници поземлен имот № 008126 – полски път; поземлен имот № 008047 –полски път, поземлен имот № 008113 – стопански двор., придобит с съдебни решения: Решение на Чирпански Районен Съд № 43/22.12.2010 г., вписано в Служба по вписванията гр. Чирпан № на дв. вх. рег. 2030/21.07.2011 г., Акт Том 3, Акт № 183, година 2011 г.

При първоначална тръжна цена: 246,00 лв. /двеста четиридесет и шест лв./

 

ГРУПА №3   Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – ГСМ – Бензиностанция с бензиноколонка със ЗП от 35.70 кв. м. /тридесет и пет цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, построена в поземлен имот № 008122 / осем хиляди сто двадесет и две/, находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, в местността „Кайряка", с ЕКАТТЕ 16691, с обща площ на имота 2.296 дка. /два декара двеста деветдесет и шест кв. м./,, площ 35.7 кв.м, находящ се в с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с граници поземлен имот № 008121 – стопански двор; поземлен имот № 008126 – кметство – необработваема земя; поземлен имот № 008123 – нива и поземлен имот № 000001 – населено място., придобит с съдебни решения Решение на Чирпански Районен Съд № 43/22.12.2010 г., вписано в Служба по вписванията гр. Чирпан № на дв. вх. рег. 2030/21.07.2011 г., Акт Том 3, Акт № 183, година 2011 г.

При първоначална тръжна цена: 2 296,00 лв. /две хиляди двеста деветдесет и шест лв./

 

ГРУПА №4   Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – Краварник със ЗП от 355.20 кв. м. / триста петдесет и пет цяло и двадесет кв. м./, построена в поземлен имот № 008113 / осем хиляди сто и тринадесет/, находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, в местността „Кайряка", с ЕКАТТЕ 16691, с обща застроена площ на имота 6.433 дка / шест декара и четиристотин тридесет и три кв. м./., площ 355.2 кв.м, находящ се с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с граници поземлен имот № 008126 – полски път; поземлен имот № 008114 – стопански двор; нива и поземлен имот № 008047 – полски път и поземлен имот № 008111 – стопански двор., придобит с съдебни решения Решение на Чирпански Районен Съд № 43/22.12.2010 г., вписано в Служба по вписванията гр. Чирпан № на дв. вх. рег. 2030/21.07.2011 г., Акт Том 3, Акт № 183, година 2011 г.

При първоначална тръжна цена: 6 433,00 лв. /шест хиляди четиристотин тридесет и три лв./

 

ГРУПА №5   Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – Овчарник със ЗП от 180 кв. м. / сто и осемдесет кв. м./, построен в поземлен имот № 008042, находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, в местността „Кайряка", с ЕКАТТЕ 16691, с площ на имота 2.234 дка. / два декара триста и четиридесет кв. м./., площ 180 кв.м, находящ се в с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с граници поземлен имот № 008043 – полски път; поземлен имот № 008041 – нива., придобит с съдебни решения Решение на Чирпански Районен Съд № 43/22.12.2010 г., вписано в Служба по вписванията гр. Чирпан  № на дв. вх. рег. 2030/21.07.2011 г., Акт Том 3, Акт № 183, година 2011 г.

При първоначална тръжна цена: 772,00 лв. /седемстотин седемдесет и два лв./

 

ГРУПА №6   Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – Ярмомелка със ЗП от 117.70 кв. м. /сто и седемнадесет цяло и седемдесет стотни кв. м./, построена в поземлен имот № 008112 находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, в местността „Кайряка", с ЕКАТТЕ 16691 с обща площ на имота 0.772 дка. / нула цяло седемстотин седемдесет и два кв. м./., площ 117.7кв.м, находящ се в с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с граници поземлен имот № 008125 – нива; поземлен имот № 008126 – полски път., придобит с съдебни решения Решение на Чирпански Районен Съд № 43/22.12.2010 г., вписано в Служба по вписванията гр. Чирпан № на дв. вх. рег. 2030/21.07.2011 г., Акт Том 3, Акт № 183, година 2011 г.

При първоначална тръжна цена: 875,00 лв. /осемстотин седемдесет и пет лв./

 

ГРУПА №7   Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – Телчарник със ЗП от 220.20 кв. м. /двеста и двадесет цяло и двадесет стотни кв.  м./, построена в поземлен имот № 008113/ осем хиляди сто и тринадесет/, находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, в местността „Кайряка", с ЕКАТТЕ 16691, с обща площ на имота 6.433 дка. /шест декара и четиристотин тридесет и три кв. м./., площ 220.2кв.м, находящ се в с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с граници поземлен имот № 008126 – полски път; поземлен имот № 008115 – стопански двор; поземлен имот № 008114- стопански двор; нива и поземлен имот № 008047 – полски път и поземлен имот 008111 – стопански двор, придобит с съдебни решения Решение на Чирпански Районен Съд № 43/22.12.2010 г., вписано в Служба по вписванията гр. Чирпан № на дв. вх. рег. 2030/21.07.2011 г., Акт Том 3, Акт № 183, година 2011 г.

При първоначална тръжна цена: 1 043,00 лв./ хиляда и четиридесет и три лв./

 

ГРУПА №8   Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – Ремонтна работилница със ЗП от 379.76 кв. м. / триста седемдесет и девет цяло и седемдесет и шест кв. м./ построена в поземлен имот № 008121 / осем хиляди сто двадесет и едно/, находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, в местността „Кайряка", с ЕКАТТЕ 16691, с обща площ на имота 1.925 дка. / един декар деветстотин двадесет и пет кв. м./., площ 379.76кв.м, находящ се в с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с граници поземлен имот № 008120 – стопански двор; поземлен имот № 008125 – нива, поземлен имот № 008126 – полски път; нива и поземлен имот № 008122 – стопански двори поземлен имот № 008111 – стопански двор., придобит с съдебни решения Решение на Чирпански Районен Съд № 43/22.12.2010 г., вписано в Служба по вписванията гр. Чирпан № на дв. вх. рег. 2030/21.07.2011 г., Акт Том 3, Акт № 183, година 2011 г.

При първоначална тръжна цена: 4 768,00 лв. /четири хиляди седемстотин шестесет и осем лв.

 

ГРУПА №9   Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – Навес със ЗП от 86.00 кв. м. / осемдесет и шест кв. м./, построена в поземлен имот № 008042 / осем хиляди четиридесет и две/, находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, в местността „Кайряка", с ЕКАТТЕ 16691, с обща площ на имота 2.234 дка. / два декара двеста тридесет и четири кв. м./., площ 86 кв.м, находящ се в с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с граници поземлен имот № 008043 – полски път; поземлен имот № 008041 – нива., придобит с съдебни решения Решение на Чирпански Районен Съд № 43/22.12.2010 г., вписано в Служба по вписванията гр. Чирпан № на дв. вх. рег. 2030/21.07.2011 г., Акт Том 3, Акт № 183, година 2011 г.

При първоначална тръжна цена: 2 234,00 лв. /две хиляди двеста тридесет и четири лв./

 

ГРУПА №10 Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – Овчарник със ЗП от 174 кв. м. /сто седемдесет и четири кв. м./, построена в поземлен имот № 008042 / осем хиляди четиридесет и две/, находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, в местността „Кайряка", с ЕКАТТЕ 16691, с обща площ на имота 2.234 дка. /два декара двеста тридесет и четири кв. м./., площ 174 кв.м, находящ се в с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с граници поземлен имот № 008043 – полски път; поземлен имот № 008041 – нива., придобит с съдебни решения Решение на Чирпански Районен Съд № 43/22.12.2010 г., вписано в Служба по вписванията гр. Чирпан № на дв. вх. рег. 2030/21.07.2011 г., Акт Том 3, Акт № 183, година 2011 г.

При първоначална тръжна цена: 747,00 лв. /седемстотин четиридесет и седем лв./

 

ГРУПА №11 Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – Овчарник със ЗП от 268.10 кв. м./двеста шейсет и осем цяло и десет стотни кв. м./, построена в поземлен имот № 008111, находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, в местността „Кайряка", с ЕКАТТЕ 16691, с обща площ 3.637 дка. / три декара шестстотин тридесет и седем квадратни метра/, площ 268.1 кв.м, находящ се в с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с граници поземлен имот № 008126 – полски път; поземлен имот № 008047 – полски път; поземлен имот № 008113 – стопански двор., придобит с съдебни решения Решение на Чирпански Районен Съд № 43/22.12.2010 г., вписано в Служба по вписванията гр. Чирпан № на дв. вх. рег. 2030/21.07.2011 г., Акт Том 3, Акт № 183, година 2011 г.

При първоначална тръжна цена: 3 637,00 лв. /три хиляди шестотин тридесет и седем лв./

 

ГРУПА №12 Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – Кантар със съоражение – 10 т. със ЗП от 85.10 кв. м. /осемдесет и пет цяло и десет стотни кв. м./ построен в поземлен имот № 008114, находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, в местността „Кайряка", с ЕКАТТЕ 16691, с обща площ на имота 0.545 дка. / петстотин четиридесет и пет кв. м./., площ 85.1 кв.м, находящ се в с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с граници поземлен имот № 008126 – полски път; поземлен имот № 008114 – стопански двор и поземлен имот № 008113 – стопански двор., придобит с съдебни решения Решение на Чирпански Районен Съд № 43/22.12.2010 г., вписано в Служба по вписванията гр. Чирпан № на дв. вх. рег. 2030/21.07.2011 г., Акт Том 3, Акт № 183, година 2011 г.

При първоначална тръжна цена 545,00 лв. /петстотин четиридесет и пет лв./

 

ГРУПА №13 Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – Свинарник със ЗП от 331.20 кв. м. / триста тридесет и едно цяло и двадесет стотни кв. м./, построен в поземлен имот № 008115, находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, в местността „Кайряка", с ЕКАТТЕ 16691, с обща площ на имота 1.330 дка. / един декар триста и тридесет кв. м./., площ 331.2кв.м, находящ се в с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с граници поземлен имот № 008126 – полски път; поземлен имот № 008114 – стопански двор; поземлен имот № 008113 – стопански двор., придобит с съдебни решения Решение на Чирпански Районен Съд № 43/22.12.2010 г., вписано в Служба по вписванията гр. Чирпан № на дв.вх. рег. 2030/21.07.2011 г., Акт Том 3, Акт № 183, година 2011 г.

При първоначална тръжна цена: 1384 лв. /хиляда триста осемдесет и четири лв./

 

Огледът на имота ще се извършва всеки присъствен ден от 16.08.2017 г. до 24.08.2017 г., от 10:00ч. до 16:00ч., на адрес: с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, местността „Кайряка".

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. Пловдив, Офис гр. Стара Загора, ИРМ Стара Загора, ул. „Кенали” №1 всеки присъствен ден от 16.08.2017 г. до 24.08.2017 г., от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 30.08.2017 г. от 14:00 ч., в сградата на Териториална дирекция на НАП Пловдив, офис гр. Стара Загора, ИРМ Стара Загора, ул. „Кенали” № 1.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 24.08.2017 г., в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД, IBAN: BG24IORT73753360000001, BIC: IORTBGSF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП Пловдив, офис гр. Стара Загора и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg. Условията за провеждане на търга са на адрес: http://nraapp04.nra.bg/targove/pages/index/pid/142 (Раздел продажби, Как да купя).

 

Телефон за контакт: 042/ 692 427 – Ангел Ангелов

Ел. адрес: a.angelov@ro24.nra.bg