Сграда - Кантар със съоръжение 10т. със ЗП 85,10 кв.м, обл. Стара Загора

№С170024-111-0001510/19.07.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
Офис Стара Загора
Категория
Недвижими имоти
Описание
Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – Кантар със съоражение – 10 т. със ЗП от 85.10 кв. м. построен в поземлен имот № 008114, с ЕКАТТЕ 16691, с обща площ на имота 0.545 дка.
Местонахождение
с. Горно Белево, обл. Стара Загора
Място на оглед
с. Горно Белево, обл. Стара Загора
Водещ на продажбата
Ангел Ангелов
Телефон за контакт
042/ 692 427
Прикачени Файлове
Начална цена:
545 лв.
Депозит:
109 лв.
Дати за оглед:
От: 16.08.2017  До: 24.08.2017
Срок за подаване на предложения:
От: 16.08.2017  До: 24.08.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
24.08.2017
Дата на провеждане на търга:
30.08.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх. № С170024-111-0001510/19.07.2017

 

Подписаният АНГЕЛ АНГЕЛОВ, публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП Пловдив, Офис Стара Загора, съобщавам, че по изпълнително дело № 24140002580/2014г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП Пловдив, офис Стара Загора, ИРМ Стара Загора, ул. „Кенали” № 1, на 30.08.2017г. от 14:00ч. на следните недвижими имоти:

 

ГРУПА №1   Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – Навес със ЗП от 214.84 кв. м. / двеста и четиринадесет цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метра/, построена в поземлен имот № 008120 / осем хиляди сто и двадесет/, находящ с в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, в местността „Кайряка", с ЕКАТТЕ 16691, с обща плащ на имота 1.146 дка. /един декар и сто четиридесет и шест кв. м./., площ 214.84 кв.м, находящ се в с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с граници поземлен имот № 008125 – нива; поземлен имот № 008119 – стопански двор; поземлен имот № 000001 – населено място, поземлен имот № 008121 – стопански двор., придобит с съдебни решения: Решение на Чирпански Районен Съд № 43/22.12.2010 г., вписано в Служба по вписванията гр. Чирпан № на дв. вх. рег. 2030/21.07.2011 г., Акт Том 3, Акт № 183, година 2011 г.

При първоначална тръжна цена: 1 146,00 лв. /хиляда сто четиридесет и шест лв./

 

ГРУПА №2   Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – Битова към овчарник със ЗП от 58.90 кв. м./ петдесет и осем цяло и деветдесет стотни кв. м./, построена в поземлен имот № 008111, находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, в местността „Кайряка", с ЕКАТТЕ16691, с обща площ на имота 3.637 дка. / три декара шестстотин тридесет и седем квадратни метра/., площ 58.9 кв.м, находящ се в с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с граници поземлен имот № 008126 – полски път; поземлен имот № 008047 –полски път, поземлен имот № 008113 – стопански двор., придобит с съдебни решения: Решение на Чирпански Районен Съд № 43/22.12.2010 г., вписано в Служба по вписванията гр. Чирпан № на дв. вх. рег. 2030/21.07.2011 г., Акт Том 3, Акт № 183, година 2011 г.

При първоначална тръжна цена: 246,00 лв. /двеста четиридесет и шест лв./

 

ГРУПА №3   Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – ГСМ – Бензиностанция с бензиноколонка със ЗП от 35.70 кв. м. /тридесет и пет цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, построена в поземлен имот № 008122 / осем хиляди сто двадесет и две/, находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, в местността „Кайряка", с ЕКАТТЕ 16691, с обща площ на имота 2.296 дка. /два декара двеста деветдесет и шест кв. м./,, площ 35.7 кв.м, находящ се в с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с граници поземлен имот № 008121 – стопански двор; поземлен имот № 008126 – кметство – необработваема земя; поземлен имот № 008123 – нива и поземлен имот № 000001 – населено място., придобит с съдебни решения Решение на Чирпански Районен Съд № 43/22.12.2010 г., вписано в Служба по вписванията гр. Чирпан № на дв. вх. рег. 2030/21.07.2011 г., Акт Том 3, Акт № 183, година 2011 г.

При първоначална тръжна цена: 2 296,00 лв. /две хиляди двеста деветдесет и шест лв./

 

ГРУПА №4   Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – Краварник със ЗП от 355.20 кв. м. / триста петдесет и пет цяло и двадесет кв. м./, построена в поземлен имот № 008113 / осем хиляди сто и тринадесет/, находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, в местността „Кайряка", с ЕКАТТЕ 16691, с обща застроена площ на имота 6.433 дка / шест декара и четиристотин тридесет и три кв. м./., площ 355.2 кв.м, находящ се с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с граници поземлен имот № 008126 – полски път; поземлен имот № 008114 – стопански двор; нива и поземлен имот № 008047 – полски път и поземлен имот № 008111 – стопански двор., придобит с съдебни решения Решение на Чирпански Районен Съд № 43/22.12.2010 г., вписано в Служба по вписванията гр. Чирпан № на дв. вх. рег. 2030/21.07.2011 г., Акт Том 3, Акт № 183, година 2011 г.

При първоначална тръжна цена: 6 433,00 лв. /шест хиляди четиристотин тридесет и три лв./

 

ГРУПА №5   Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – Овчарник със ЗП от 180 кв. м. / сто и осемдесет кв. м./, построен в поземлен имот № 008042, находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, в местността „Кайряка", с ЕКАТТЕ 16691, с площ на имота 2.234 дка. / два декара триста и четиридесет кв. м./., площ 180 кв.м, находящ се в с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с граници поземлен имот № 008043 – полски път; поземлен имот № 008041 – нива., придобит с съдебни решения Решение на Чирпански Районен Съд № 43/22.12.2010 г., вписано в Служба по вписванията гр. Чирпан  № на дв. вх. рег. 2030/21.07.2011 г., Акт Том 3, Акт № 183, година 2011 г.

При първоначална тръжна цена: 772,00 лв. /седемстотин седемдесет и два лв./

 

ГРУПА №6   Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – Ярмомелка със ЗП от 117.70 кв. м. /сто и седемнадесет цяло и седемдесет стотни кв. м./, построена в поземлен имот № 008112 находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, в местността „Кайряка", с ЕКАТТЕ 16691 с обща площ на имота 0.772 дка. / нула цяло седемстотин седемдесет и два кв. м./., площ 117.7кв.м, находящ се в с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с граници поземлен имот № 008125 – нива; поземлен имот № 008126 – полски път., придобит с съдебни решения Решение на Чирпански Районен Съд № 43/22.12.2010 г., вписано в Служба по вписванията гр. Чирпан № на дв. вх. рег. 2030/21.07.2011 г., Акт Том 3, Акт № 183, година 2011 г.

При първоначална тръжна цена: 875,00 лв. /осемстотин седемдесет и пет лв./

 

ГРУПА №7   Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – Телчарник със ЗП от 220.20 кв. м. /двеста и двадесет цяло и двадесет стотни кв.  м./, построена в поземлен имот № 008113/ осем хиляди сто и тринадесет/, находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, в местността „Кайряка", с ЕКАТТЕ 16691, с обща площ на имота 6.433 дка. /шест декара и четиристотин тридесет и три кв. м./., площ 220.2кв.м, находящ се в с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с граници поземлен имот № 008126 – полски път; поземлен имот № 008115 – стопански двор; поземлен имот № 008114- стопански двор; нива и поземлен имот № 008047 – полски път и поземлен имот 008111 – стопански двор, придобит с съдебни решения Решение на Чирпански Районен Съд № 43/22.12.2010 г., вписано в Служба по вписванията гр. Чирпан № на дв. вх. рег. 2030/21.07.2011 г., Акт Том 3, Акт № 183, година 2011 г.

При първоначална тръжна цена: 1 043,00 лв./ хиляда и четиридесет и три лв./

 

ГРУПА №8   Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – Ремонтна работилница със ЗП от 379.76 кв. м. / триста седемдесет и девет цяло и седемдесет и шест кв. м./ построена в поземлен имот № 008121 / осем хиляди сто двадесет и едно/, находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, в местността „Кайряка", с ЕКАТТЕ 16691, с обща площ на имота 1.925 дка. / един декар деветстотин двадесет и пет кв. м./., площ 379.76кв.м, находящ се в с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с граници поземлен имот № 008120 – стопански двор; поземлен имот № 008125 – нива, поземлен имот № 008126 – полски път; нива и поземлен имот № 008122 – стопански двори поземлен имот № 008111 – стопански двор., придобит с съдебни решения Решение на Чирпански Районен Съд № 43/22.12.2010 г., вписано в Служба по вписванията гр. Чирпан № на дв. вх. рег. 2030/21.07.2011 г., Акт Том 3, Акт № 183, година 2011 г.

При първоначална тръжна цена: 4 768,00 лв. /четири хиляди седемстотин шестесет и осем лв.

 

ГРУПА №9   Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – Навес със ЗП от 86.00 кв. м. / осемдесет и шест кв. м./, построена в поземлен имот № 008042 / осем хиляди четиридесет и две/, находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, в местността „Кайряка", с ЕКАТТЕ 16691, с обща площ на имота 2.234 дка. / два декара двеста тридесет и четири кв. м./., площ 86 кв.м, находящ се в с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с граници поземлен имот № 008043 – полски път; поземлен имот № 008041 – нива., придобит с съдебни решения Решение на Чирпански Районен Съд № 43/22.12.2010 г., вписано в Служба по вписванията гр. Чирпан № на дв. вх. рег. 2030/21.07.2011 г., Акт Том 3, Акт № 183, година 2011 г.

При първоначална тръжна цена: 2 234,00 лв. /две хиляди двеста тридесет и четири лв./

 

ГРУПА №10 Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – Овчарник със ЗП от 174 кв. м. /сто седемдесет и четири кв. м./, построена в поземлен имот № 008042 / осем хиляди четиридесет и две/, находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, в местността „Кайряка", с ЕКАТТЕ 16691, с обща площ на имота 2.234 дка. /два декара двеста тридесет и четири кв. м./., площ 174 кв.м, находящ се в с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с граници поземлен имот № 008043 – полски път; поземлен имот № 008041 – нива., придобит с съдебни решения Решение на Чирпански Районен Съд № 43/22.12.2010 г., вписано в Служба по вписванията гр. Чирпан № на дв. вх. рег. 2030/21.07.2011 г., Акт Том 3, Акт № 183, година 2011 г.

При първоначална тръжна цена: 747,00 лв. /седемстотин четиридесет и седем лв./

 

ГРУПА №11 Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – Овчарник със ЗП от 268.10 кв. м./двеста шейсет и осем цяло и десет стотни кв. м./, построена в поземлен имот № 008111, находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, в местността „Кайряка", с ЕКАТТЕ 16691, с обща площ 3.637 дка. / три декара шестстотин тридесет и седем квадратни метра/, площ 268.1 кв.м, находящ се в с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с граници поземлен имот № 008126 – полски път; поземлен имот № 008047 – полски път; поземлен имот № 008113 – стопански двор., придобит с съдебни решения Решение на Чирпански Районен Съд № 43/22.12.2010 г., вписано в Служба по вписванията гр. Чирпан № на дв. вх. рег. 2030/21.07.2011 г., Акт Том 3, Акт № 183, година 2011 г.

При първоначална тръжна цена: 3 637,00 лв. /три хиляди шестотин тридесет и седем лв./

 

ГРУПА №12 Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – Кантар със съоражение – 10 т. със ЗП от 85.10 кв. м. /осемдесет и пет цяло и десет стотни кв. м./ построен в поземлен имот № 008114, находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, в местността „Кайряка", с ЕКАТТЕ 16691, с обща площ на имота 0.545 дка. / петстотин четиридесет и пет кв. м./., площ 85.1 кв.м, находящ се в с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с граници поземлен имот № 008126 – полски път; поземлен имот № 008114 – стопански двор и поземлен имот № 008113 – стопански двор., придобит с съдебни решения Решение на Чирпански Районен Съд № 43/22.12.2010 г., вписано в Служба по вписванията гр. Чирпан № на дв. вх. рег. 2030/21.07.2011 г., Акт Том 3, Акт № 183, година 2011 г.

При първоначална тръжна цена 545,00 лв. /петстотин четиридесет и пет лв./

 

ГРУПА №13 Недвижим имот: Друга второстепенна сграда /обори, хамбари, навеси и др./, Сграда – Свинарник със ЗП от 331.20 кв. м. / триста тридесет и едно цяло и двадесет стотни кв. м./, построен в поземлен имот № 008115, находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, в местността „Кайряка", с ЕКАТТЕ 16691, с обща площ на имота 1.330 дка. / един декар триста и тридесет кв. м./., площ 331.2кв.м, находящ се в с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с граници поземлен имот № 008126 – полски път; поземлен имот № 008114 – стопански двор; поземлен имот № 008113 – стопански двор., придобит с съдебни решения Решение на Чирпански Районен Съд № 43/22.12.2010 г., вписано в Служба по вписванията гр. Чирпан № на дв.вх. рег. 2030/21.07.2011 г., Акт Том 3, Акт № 183, година 2011 г.

При първоначална тръжна цена: 1384 лв. /хиляда триста осемдесет и четири лв./

 

Огледът на имота ще се извършва всеки присъствен ден от 16.08.2017 г. до 24.08.2017 г., от 10:00ч. до 16:00ч., на адрес: с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови, местността „Кайряка".

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. Пловдив, Офис гр. Стара Загора, ИРМ Стара Загора, ул. „Кенали” №1 всеки присъствен ден от 16.08.2017 г. до 24.08.2017 г., от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 30.08.2017 г. от 14:00 ч., в сградата на Териториална дирекция на НАП Пловдив, офис гр. Стара Загора, ИРМ Стара Загора, ул. „Кенали” № 1.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 24.08.2017 г., в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД, IBAN: BG24IORT73753360000001, BIC: IORTBGSF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП Пловдив, офис гр. Стара Загора и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg. Условията за провеждане на търга са на адрес: http://nraapp04.nra.bg/targove/pages/index/pid/142 (Раздел продажби, Как да купя).

 

Телефон за контакт: 042/ 692 427 – Ангел Ангелов

Ел. адрес: a.angelov@ro24.nra.bg