Паркомясто №7- 14.68 кв.м.

№С170022-111-0001691/10.08.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД София
Категория
Недвижими имоти
Описание
Oбекта е в добро състояние , техническата и експлоатационната годност на сградата като цяло са много добри.
Местонахождение
гр.София, ж.к. Студентски град, ул. Акад.Йордан Трифонов №11
Място на оглед
гр.София, ж.к. Студентски град, ул. Акад.Йордан Трифонов №11
Количество
1
Водещ на продажбата
Мария Ганчева
Телефон за контакт
02/98595466
Прикачени Файлове
Начална цена:
6059.05 лв.
Депозит:
1211.81 лв.
Дати за оглед:
От: 11.09.2017  До: 15.09.2017
Часове за оглед:
10.00ч.-17.00ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 12.09.2017  До: 18.09.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
18.09.2017
Дата на провеждане на търга:
21.09.2017

Съобщение за продажба


           СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

             Изх.№  С170022-111-0001691/10.08.2017  

 

 

 

 

 

Подписаният Мария Ганчева, публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП  София, съобщавам, че по изпълнително дело № 22130007275/2013 по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП София, Дирекция «Събиране» ул. „Триадица“ №2, на 21.09.2017г., от 13.30 ч. на следните  недвижими имоти:

5 /пет/ броя подземни паркоместа, находящи се в жилищна сграда на адрес: гр.София, ж.к Студентски град, ул.“Акад. Йордан Трифонов“ №11, изградена върху място, съставляващ УПИ IV-1949 от кв.42 по плана на София, м.“Студентски град“, целият с площ 1111 кв.м., при граници по скица: от три страни – улици, УПИ III-1750, 1749, а именно:

 

1.         Паркомясто №7/седем/, намиращо се в сутерена на сградата, кота -3.62, с площ 14.68 квм., при съседи: паркомясто №6 /шест/, подземна улица, паркомясто №8 и сутеренна стена

при първоначална цена: 6 059.05 лв. /шест хиляди и петдесет и девет лв., 05 ст./

 

2.         Паркомясто №8 /осем/, намиращо се в сутерена на сградата, кота -3.62, с площ 17.28 кв.м., при съседи: паркомясто №7, подземна улица, паркомясто №9 и сутеренна стена

при първоначална цена: 7 132.15 лв. /седем хиляди сто тридесет и два  лв., 15 ст./

 

3.         Паркомясто №9 /девет/, намиращо се в сутерена на сградата, кота -3.62, с площ 17.21 кв.м., при съседи: паркомясто № 8, подземна улица, паркомясто №10 и сутеренна стена

при първоначална цена: 7 103.30 лв. /седем хиляди сто и три лв., 30 ст./

 

4.         Паркомясто №14 /четиринадесет/, намиращо се в сутерена на сградата, кота -3.62, с площ 21.35 кв.м., при съседи: паркомясто №13, общ склад, паркомясто №15 и подземна улица

при първоначална цена: 8 812.05 лв. /осем хиляди осемстотин и дванадесет лв., 05 ст./

 

5.         Паркомясто №15 /петнадесет/, намиращо се в сутерена на сградата, кота -3.62, с площ 16.19 кв.м., при съседи: помещение за колички, помещение за обслужване на трафопост, подземна улица и паркомясто №14.

при първоначална цена: 6 682.30 лв. /шест хиляди шестстотин осемдесет и два лв., 30 ст./

 

Огледът на имотите ще се извършва всеки присъствен ден от 11.09.2017 г. до 15.09.2017 г., от 10.00 ч. до 17.00 ч., по местонахождение на имотите.

 

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция на НАП София, ул. „Триадица“ №2 всеки присъствен ден от 12.09.2017г. до 18.09.2017г., от 9.00 ч. до 17.30 ч. , както и по пощата с пощенско клеймо до 18.09.2017 г. включително.

 

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 21.09.2017г. от 13.30 ч., в сградата на Териториална дирекция на НАП София, ул. „Триадица“ №2, търгова зала.

 

Депозитът за участие в търга за всеки имот поотделно, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да постъпи до 18.09.2017г., в ТБ “Уникредит Булбанк”,  IBAN BG54UNCR 9660 3320 2966 13, BIC: UNCRBGSF

 

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП София, ул. „Триадица“ №2 и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg  

 

 

За контакти: телефон: 02/98595466

e-mail: m.gantcheva@ro22.nra.bg