компютри, принтер

№Търг № 50/2017/С Група №155/2017-3


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД София
Категория
Битова техника и електроника
Описание
компютри, принтер
Местонахождение
София, ул. "Триадица" № 2
Място на оглед
София, ул. "Триадица" № 2
Количество
1
Водещ на продажбата
Галя Маринова
Телефон за контакт
02/81 306 69
Прикачени Файлове
Начална цена:
92.5 лв.
Депозит:
18.5 лв.
Дати за оглед:
От: 02.10.2017  До: 06.10.2017
Часове за оглед:
от 10 до 15 ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 02.10.2017  До: 06.10.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
06.10.2017
Дата на провеждане на търга:
10.10.2017

Съобщение за продажба


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

№ 50/2017/С от 25.08.2017 г.

 

Подписанaтa  Галя Цветанова Маринова – старши инспектор по приходите в отдел „Държавни вземания”, в качеството си на провеждащ продажбата, на основание Заповед    № РД-01-1190/25.08.2017 г. на директора на ТД на НАП София, във връзка с чл. 3, ал.1, т.13 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 16 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 243, чл. 246 и чл. 251, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

 

ОБЯВЯВА:

 

Публична продажба чрез търг с тайно наддаване 50/2017/С по реда на чл. 251 – 254 от ДОПК на групи от вещи – мобилни телефони, компютри, таблет, фотоапарат, ръчни часовници и др., отнети в полза на държавата с влезли в сила актове на съдебни и митнически органи, с общностен и необщностен статут, съгласно приложен списък, неразделна част от съобщението.

Огледът на вещите се извършва всеки присъствен ден от 02.10.2017 г. до   06.10.2017 г., вкл. от 10  ч. до 12 ч. и от 13  ч. до 15 ч. по местонахождение на вещите: София, ул. "Триадица" № 2 /телефон: 02/98 59 53 65 – Г. Георгиев/.

Депозитът за участие в търга се внася по банков път до 06.10.2017 г. в СИБАНК, BIC: BUIBBGSF, IBAN: BG44 BUIB 9888 3322 9434 00, за всека група поотделно. Депозитът се счита за внесен, когато се завери сметката на ТД на НАП София, до изтичане на посочения краен срок за внасяне.

Предложенията за участие в търгa се подават в сградата на ТД на НАП София, ул. Аксаков” № 21 от 02.10.2017 г. до 06.10.2017 г., вкл. от 9 до 17.30 ч., както и по пощата, за всека група поотделно.

Отварянето на предложенията и продажбата ще се извърши на 10.10.2017 г. от 15.30 ч. в сграда на НАП /офис Сердика/ - София, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 1, зала 120.

Плащането на цената се извършва по посочената банкова сметка в 7-дневен срок от продажбата, след приспадане на внесения депозит.

Списък на вещите, продажната им цена, размера на депозита и примерни образци на плик и предложение са на разположение в сграда на НАП /офис Сердика/ - София, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 88, както и на страницата на НАП в Интернет: http://www.nap.bg, раздел „Продажби“.

Условията за провеждане на търга се намират на страницата на НАП в Интернет: http://www.nap.bg, раздел „Продажби”, в рубрика „Как да купя”.

За контакти телефон: 02/ 81 306 69.

 

 

      ПРОВЕЖДАЩ ПРОДАЖБАТА:

                               (Г. Маринова)