лап топи, цифрови фотоапарати, мобилни телефони

№55/2017/В


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Велико Търново
Категория
Битова техника и електроника
Описание
лап топи, цифрови фотоапарати, мобилни телефони
Местонахождение
гр. Велико Търново, склад на НАП
Място на оглед
гр. Велико Търново, склад на НАП
Водещ на продажбата
Анита Иванова
Телефон за контакт
062 617 234
Прикачени Файлове
Начална цена:
303 лв.
Депозит:
60.6 лв.
Дати за оглед:
От: 18.09.2017  До: 20.09.2017
Часове за оглед:
от 13:00 до 16:00 часа
Срок за подаване на предложения:
От: 18.09.2017  До: 21.09.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
21.09.2017
Дата на провеждане на търга:
26.09.2017

Съобщение за продажба


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

55/28.08.2017г.

 

Подписаната Анита Драганова Иванова, старши юрисконсулт в отдел „Държавни вземания”, в качеството си на провеждащ продажбата, на основание Заповед №861/24.08.2017г.  на директора на ТД на НАП-Велико Търново, във вр. с чл. 3, ал. 1, т.13 и ал. 4 и чл. 10, ал.1, т. 16 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 243, 246 и 251, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

 

ОБЯВЯВА:

 

Публична продажба чрез търг с тайно наддаване №55/2017/В по реда на чл. 251 – чл. 254 от ДОПК на разнородни движими вещи, отнети в полза на държавата с влезли в сила актове на съдебни и други държавни органи с общностен статут. Оглед на вещите се извършва всеки присъствен ден от 18.09.2017г. до 20.09.2017г., от 13:00ч. до 16:00ч. по местонахождението на същите.

Депозитът за участие в търга се внася по банкова сметка на ТД на НАП – Велико Търново/ИРМ – гр. Видин:  IBAN: BG37 IORT 8048 3387 3754 01, BIC: IORT8048 в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД до 21.09.2017 г. за всяка група/вещ от поотделно.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД на НАП-В. Търново, пл. Център“№2,  от 18.09.2017 г. до 21.09.2017 г., от 9:00 ч. до 12:30 ч. и 13:00 ч. до 17:30 ч. или по пощата за всяка група/вещи поотделно.

Разглеждането на предложенията и продажбата ще се проведе от 11:00ч. на 26.09.2017 г. в сградата на ТД на НАП-В. Търново, пл. Център“№2.

Условията за провеждане на търга, списък на вещите, продажната им цена и размера на депозита са на разположение в сградата на ТД на НАП-В. Търново, пл. Център“№2, както и на страницата на НАП в Интернет: www.nap.bg в рубриката „Как да купя“.

Телефон за контакт: 062/617 234