Мобилни телефони, компютри и др.

№76/2017/П


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Пловдив
Категория
Битова техника и електроника
Описание
За повече информация група 125/17-2 от приложения списък
Местонахождение
Склад ТД на НАП Пловдив, ул."Скопие"106
Място на оглед
Склад ТД на НАП Пловдив, ул."Скопие"106
Количество
19 бр.
Водещ на продажбата
Иван Тодоров
Телефон за контакт
032 935 150, 0882 503 161
Прикачени Файлове
Начална цена:
58.88 лв.
Депозит:
11.78 лв.
Дати за оглед:
От: 15.09.2017  До: 19.09.2017
Часове за оглед:
от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 15.09.2017  До: 21.09.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
20.09.2017
Дата на провеждане на търга:
26.09.2017

Съобщение за продажба


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

76 от 31.08.2017 г.

 

Подписаният Иван Богомилов Тодоров – главен инспектор по приходи в отдел „Държавни вземания” в качеството на провеждащ продажбата, на основание Заповед № РД-09-1528/29.08.2017г. на директора на ТД на НАП Пловдив, във връзка с чл. 3, ал. 1, т.12  и ал. 4 и чл. 10, ал.1, т. 16 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 243, 246 и 251, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

 

ОБЯВЯВА:

Публична продажба чрез търг с тайно наддаване № 76/2017/П  по реда на чл. 251 – чл. 254 от ДОПК, на вещи, леки МПС, дървесина и др., отнети в полза на държавата с влезли в сила актовe Районен съд гр.Кърджали, Окръжен съд гр.Кърджали,  Районен съд гр.Пазарджик,  Окръжен съд гр.Стара Загора, Районен съд гр.Велинград, Районен съд гр.Пловдив, Окръжен съд гр.Пловдив, Районна прокуратура гр.Пловдив, Районен съд гр.Ардино, Окръжна прокуратура гр.Пазарджик, РИОСВ Хасково, РДГ Пазарджик и Митница Пловдив,  с общностен статут.

Оглед на имуществото се извършва всеки работен ден от 15.09.2017г. до 19.09.2017г. включително от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00ч. до 16,00ч.  по местонахождението им.

Депозитът за участие в търга се внася по банкова сметка на ТД на НАП – гр. Пловдив:  IBAN: BG90IORT73753350005000, BIC: IORTBGSF в ТБ Инвестбанк АД гр. Пловдив до 20.09.2017г. включително, за всяка вещ или група от вещи поотделно. Депозитът се счита за внесен, когато се завери сметката на ТД на НАП-Пловдив, до изтичане на посочения краен срок за внасяне.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” №106-корпус 2  от 15.09.2017 г. до 21.09.2017г. включително,  от 9.30 ч. до 17.00 ч. или по пощата за всяка вещ или група от вещи поотделно.

Разглеждането на предложенията и продажбата ще се проведе от 14.00 ч. на 26.09.2017г. в сградата на ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” №106-корпус 2.

Плащането на цената се извършва по посочената банкова сметка, в 7-дневен срок от продажбата след приспадане на внесения депозит.

Условията за провеждане на търга, списък на вещите, продажната им цена и размера на депозита са на разположение в сградата на  ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” № 106-корпус № 2 , както и на страницата на НАП в Интернет: www.nap.bg