Фолксваген Голф

№78/2017/П


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Пловдив
Категория
Лек автомобил
Описание
Дата на първа рег. 24.03.1993 г.
Местонахождение
Склад ТД на НАП Пловдив, ул."Скопие"106
Място на оглед
Склад ТД на НАП Пловдив, ул."Скопие"106
Количество
1 бр.
Водещ на продажбата
Николай Божанов
Телефон за контакт
032 935 111, 0889 555 665
Прикачени Файлове
Начална цена:
150 лв.
Депозит:
30 лв.
Дати за оглед:
От: 18.09.2017  До: 20.09.2017
Часове за оглед:
от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 18.09.2017  До: 25.09.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
21.09.2017
Дата на провеждане на търга:
27.09.2017

Съобщение за продажба


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

78 от 11.09.2017 г.

Подписаният Николай Божанов – старши инспектор по приходите в отдел „Държавни вземания”, в качеството на провеждащ продажбата, на основание Заповед № РД-09-1611/08.09.2017 г. на директора на ТД на НАП Пловдив, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 12  и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 16 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 243, 246 и 251, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

ОБЯВЯВА:

Публична продажба чрез търг с тайно наддаване № 78/2017/П  по реда на чл. 251 – чл. 254 от ДОПК на вещи и МПС-та, отнети в полза на държавата с актове на Апелативен съд. гр. Пловдив, ОС Хасково, РС Златоград, РС Чирпан, Специализиран наказателен съд, ОС Стара Загора,  РС Димитровград и ОП Хасково, с  общностен статут.

Оглед на вещите се извършва всеки работен ден от 18.09.2017 г. до 20.09.2017 г. включително от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч. по местонахождение – Склад ТД на НАП Пловдив, ул. "Скопие" № 106; РУ на МВР Чирпан, ул. "Отец Паисий" № 1; ГПУ Свиленград, ДГС Златоград, ул. "Г. С. Раковски" № 4; Склад Монопол на ТМУ Пловдив, ДЛС Мазалат, с. Горно Сахране, ул. "Опълченска" № 1 А; ДГС Гурково, ул. "Прохода" № 1; ДЛС Тракия, с. Стряма, общ. Раковски и с. Помощник, общ. Гълъбово.        

Депозитът за участие в търга се внася по банкова сметка на ТД на НАП Пловдив:  IBAN: BG90IORT73753350005000, BIC: IORTBGSF в ТБ Инвестбанк АД гр. Пловдив до 21.09.2017 г. включително, за всяка вещ или група от вещи поотделно. Депозитът се счита за внесен, когато се завери сметката на ТД на НАП Пловдив, до изтичане на посочения краен срок за внасяне.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД на НАП Пловдив, ул. „Скопие” № 106 – корпус 2 от 18.09.2017 г. до 25.09.2017 г. включително, от 9:00 ч. до 17:30 ч. или по пощата за всяка вещ или група от вещи поотделно.

Разглеждането на предложенията и продажбата ще се проведат от 11:30 ч. на 27.09.2017 г. в сградата на ТД на НАП Пловдив, ул. „Скопие” № 106 – корпус 2.

Плащането на цената се извършва по посочената банкова сметка в 7-дневен срок от продажбата след приспадане на внесения депозит.

Условията за провеждане на търга, списък на вещите, продажната им цена и размера на депозита са на разположение в сградата на ТД на НАП Пловдив, ул. „Скопие” № 106 – корпус 2, както и на страницата на НАП в Интернет: www.nap.bg, рубриката „Как да купя“ – http://nraapp04.nra.bg/targove/pages/index/pid/142