техника, моторни триони

№39/2017/Вн


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
Офис Русе
Категория
Машини и съоръжения
Описание
съгласно приложен списък
Местонахождение
ТД НАП Варна, офис Русе, ул.М.Ат.Узунов, 19
Място на оглед
ТД НАП Варна, офис Русе, ул.М.Ат.Узунов, 19
Количество
съгласно приложен списък
Водещ на продажбата
Пламен Хайнаджиев
Телефон за контакт
082 808 367
Прикачени Файлове
Начална цена:
175 лв.
Депозит:
35 лв.
Дати за оглед:
От: 20.09.2017  До: 26.09.2017
Часове за оглед:
10-12:13-16
Срок за подаване на предложения:
От: 20.09.2017  До: 26.09.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
26.09.2017
Дата на провеждане на търга:
29.09.2017

Съобщение за продажба


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

39/11.09.2017 г.

 

Подписаният Пламен Николаев Хайнаджиев – главен инспектор по приходите, в качеството на провеждащ продажбата, на основание заповед № Д-1725/08.09.2017 г. на директора на ТД на НАП гр.Варна, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 13 и ал. 4 и чл. 10, ал.1, т. 16 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 243, 246 и 251, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

 

ОБЯВЯВА:

 

Публична продажба чрез търг с тайно наддаване № 39/2017/Вн по реда на чл. 251 – чл. 254 от ДОПК, вещи и групи от вещи, отнети в полза на държавата от съдебни органи с общностен статут.

Оглед на вещите се извършва всеки присъствен ден от 20.09.2017 г. до 26.09.2017 г., от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. по местонахождението им.

Депозитът за участие в търга се внася по банкова сметка на ТД на НАП гр. Варна IBAN: BG98IORT73773300320000, BIC: IORTBGSF в ТБ „Инвестбанк” АД до 26.09.2017 г. за всяка вещ и група от вещи поотделно.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД на НАП гр.Варна, офис гр.Русе, ул.”Майор Атанас Узунов” № 19, ет.5 от 20.09.2017 г. до 26.09.2017 г., от 9.00 ч. до 17.30 ч. или по пощата за всяка група от вещи поотделно.

Разглеждането на предложенията на участниците и продажбата ще се проведат от 11.00 ч. на 29.09.2017 г. в сградата на ТД на НАП гр.Варна, офис гр.Русе, ул. “Майор Атанас Узунов” № 19, ет.4.

Плащането на цената се извършва по посочената банкова сметка, в 7-дневен срок от продажбата след приспадане на внесения депозит.

Условията за провеждане на търга, списък на вещите, информация за началната продажна цена и за размера на депозита са на разположение в сградата на  ТД на НАП – Варна, офис гр.Русе, ул.„Майор Атанас Узунов” № 19, ет.2, и са публикувани на страницата на НАП в Интернет: http://www.nap.bg. в рубриката „Как да купя”.

Телефон за контакт: 082/808-367 .