Селскостопанска сграда - сеновал

№79/2017/П


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Пловдив
Категория
Недвижими имоти
Описание
За повече информация група 79/17-3 от приложения списък
Местонахождение
с. Черна гора, общ. Чирпан
Място на оглед
с. Черна гора, общ. Чирпан
Количество
1/4 идеална част
Водещ на продажбата
Иван Тодоров
Телефон за контакт
032 935 150, 0882 503 161
Прикачени Файлове
Начална цена:
1900 лв.
Депозит:
380 лв.
Дати за оглед:
От: 18.09.2017  До: 20.09.2017
Часове за оглед:
от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 18.09.2017  До: 25.09.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
21.09.2017
Дата на провеждане на търга:
27.09.2017

Съобщение за продажба


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

79 от 31.08.2017 г.

Подписаният Иван Богомилов Тодоров–главен инспектор по приходи в отдел„Държавни вземания” в качеството на провеждащ продажбата, на основание Заповед№ РД-09-1529/ 29.08.2017г. на директора на ТД на НАП Пловдив, във връзка с чл.3, ал.1, т.12  и ал.4 и чл.10, ал.1, т.16 от Закона за Националната агенция за приходите и чл.243, 246 и 251, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

ОБЯВЯВА:

Публична продажба чрез търг с тайно наддаване № 79/2017/П  по реда на чл. 251 – чл. 254 от ДОПК, на имоти, конфискувани в полза на държавата с Присъда № 42 от 09.07.2013 г., по НОХД № 573/2012 г., по описа на Окръжен съд гр. Стара Загора, подробно описани в приложен списък, неразделна част от настоящото съобщение.

Оглед на вещите се извършва всеки работен ден от 18.09.2017г. до 20.09.2017г. включително от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00ч. до 16,00ч.  по местонахождението им.

Депозитът за участие в търга се внася по банкова сметка на ТД на НАП – гр. Пловдив:  IBAN: BG90IORT73753350005000, BIC: IORTBGSF в ТБ Инвестбанк АД гр. Пловдив до 21.09.2017г. включително, за всяка вещ или група от вещи поотделно. Депозитът се счита за внесен, когато се завери сметката на ТД на НАП-Пловдив, до изтичане на посочения краен срок за внасяне.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” №106-корпус 2  от 18.09.2017 г. до 25.09.2017г. включително,  от 9.30 ч. до 17.00 ч. или по пощата за всяка вещ или група от вещи поотделно.

Разглеждането на предложенията и продажбата ще се проведе от 14.00 ч. на 27.09.2017г. в сградата на ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” №106-корпус 2.

Плащането на цената се извършва по посочената банкова сметка, в 7-дневен срок от продажбата след приспадане на внесения депозит.

Условията за провеждане на търга, списък на вещите, продажната им цена и размера на депозита са на разположение в сградата на  ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” № 106-корпус № 2 , както и на страницата на НАП в Интернет: www.nap.bg