Благородни метали

№42/2017/Б


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Бургас
Категория
Благородни метали и скъпоценни камъни
Описание
слитъци, сребро, 930, 927, 922, 925 и сребърни контакторни пъпки в неразтопен вид
Местонахождение
Уникредит Булбанк АД гр.Бургас
Място на оглед
Уникредит Булбанк АД гр.Бургас
Количество
3160,02 гр.
Водещ на продажбата
Едуард Топузян
Телефон за контакт
056 878 118
Прикачени Файлове
Начална цена:
1579.68 лв.
Депозит:
315.94 лв.
Дати за оглед:
От: 09.10.2017  До: 11.10.2017
Часове за оглед:
10,00 - 12,00
Срок за подаване на предложения:
От: 09.10.2017  До: 12.10.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
11.10.2017
Дата на провеждане на търга:
17.10.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ                                      

           

Подписаният Едуард Закар Топузян – главен инспектор по приходите в отдел „Държавни вземания”, в качеството си на провеждащ продажбата, на основание Заповед № РД - 731/04.10.2017г. на директора на ТД на НАП Бургас, във връзка с чл.3, ал.1, т.13 и ал.4 и чл.10, ал.1, т.16 от Закона за Националната агенция за приходите и чл.243, чл.246 и чл.251, ал.1 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)

 

ОБЯВЯВА:

 

            Публична продажба чрез търг с тайно наддаване № 42/2017/Б по реда на чл.251–чл.254 от ДОПК на движими вещи – изделия от благородни и неблагородни метали, отнети в полза на държавата от съдебните органи, със съюзен статут.

            Оглед на вещите се извършва всеки присъствен ден от 09.10.2017г. до 11.10.2017г. вкл., от 10 ч. до 12 ч. по местонахождението им.

Депозитът за участие в търга се внася по банкова сметка на ТД на НАП Бургас: IBAN BG23 IORT 8048 3388 8000 01, BIC IORTBGSF в Инвестбанк АД до 11.10.2017г., за всяка вещ поотделно. Депозитът се счита за внесен, когато се завери сметката на ТД на НАП Бургас, до изтичане на посочения краен срок за внасяне.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД на НАП - Бургас, ул. „Цар Петър” № 5 „б” от 09.10.2017г. до 12.10.2017г. вкл., от 9 ч. до 17 ч., или по пощата за всяка група от вещи поотделно.

            Разглеждането на предложенията и продажбата ще се проведе от 11.00ч. на 17.10.2017г. в сградата ТД на НАП Бургас, ул. „Цар Петър” 5 „б”.

            Плащането на цената се извършва по посочената банкова сметка, в 7-дневен срок от продажбата след приспадане на внесения депозит.

            Условията за провеждане на търга, списък на вещите, продажната им цена и размера на депозита са на разположение в сградата на ТД на НАП – Бургас, ул. „Цар Петър” № 5 „б”, както и на страницата на НАП в Интернет: http://www.nap.bg в рубрика „Как да купя”.

 

            Телефон за контакт: 056/ 878 118.