лек автомобил "БМВ 525" с рег.№ СА 8607 НА

№Търг № 55/2017/С Вещ №255/17-2


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД София
Категория
Лек автомобил
Описание
лек автомобил "БМВ 525" с рег.№ СА 8607 НА
Местонахождение
гр. София , ул Патриарх Герман № 5 - паркинг Враня
Място на оглед
гр. София , ул Патриарх Герман № 5 - паркинг Враня
Количество
1
Водещ на продажбата
Aнна Цветанова
Телефон за контакт
02/81 306 65
Прикачени Файлове
Начална цена:
675 лв.
Депозит:
135 лв.
Дати за оглед:
От: 31.10.2017  До: 03.11.2017
Часове за оглед:
от 10 ч. до 15
Срок за подаване на предложения:
От: 31.10.2017  До: 03.11.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
03.11.2017
Дата на провеждане на търга:
07.11.2017

Съобщение за продажба


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 55/2017/С  от  09.10.2017г.

 

Подписанaтa  Анна Антонова Цветанова – главен инспектор по приходите в отдел „Държавни вземания”, в качеството си на провеждащ продажбата, на основание Заповед № РД-01-1424/06.10.2017г.  на директора на ТД на НАП София, във връзка с чл. 3, ал.1, т.13 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 16 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 243, чл. 246 и чл. 251, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) 

 

ОБЯВЯВА:

Публична продажба чрез търг с тайно наддаване 55/2017 по реда на чл. 251 – 254 от ДОПК на движими вещи, представляващи  моторни превозни средства, икони, банкноти и др., отнети в полза на държавата с влезли в сила актове на съдебните и митническите органи.

Огледът на вещите се извършва всеки присъствен ден от 31.10.2017г. до 03.11.2017г. вкл. от 10  ч. до 15 ч. в паркинг на МВР –с. Казичене, Митническо бюро Кюстендил, УССД  при ОД на МВР - гр. Кюстендил, РДГП гр. Кюстендил, гр. Своге - паркинг на „Супер Визио“ ЕООД, ул. „Воденицата“ № 32, паркинг Враня- гр. София, ул. Патриарх Герман № 5, гр. София,  МБ София Запад, бул. „Рожен“ № 41. Огледът на вещите, съхранявани в "Монетен двор" ЕАД, София, гара Искър, ул."5006" се извършва след предварителна уговорка на телефон: 0877 962408 – Бойко Славов.

Депозитът за участие в търга се внася по банков път до 03.11.2017г. в СИБАНК, BIC BUIBBGSF, IBAN: BG44 BUIB 9888 3322 9434 00, за всяка вещ или група вещи  поотделно. Депозитът се счита за внесен, когато се завери сметката на ТД на НАП София, до изтичане на посочения краен срок за внасяне.

Предложенията за участие в търгa се подават в сградата на ТД на НАП София, ул. „Аксаков” № 21 от 31.10.2017 г. до 03.11.2017г. от 9 до 17.30ч., както и по пощата за всяка  група вещи поотделно.

Отварянето на предложенията и продажбата ще се извърши на 07.11.2017г. от 15.30ч. в сграда на НАП /офис Сердика/ - София, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 1, зала 120.

Плащането на цената се извършва по посочената банкова сметка в 7-дневен срок от продажбата, след приспадане на внесения депозит.

Списък на вещите, продажната им цена, размера на депозита и примерни образци на плик и предложение са на разположение в сграда на НАП /офис Сердика/ - София, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 1, както и на страницата на НАП в Интернет: http://www.nap.bg, раздел „Продажби“.

Условията за провеждане на търга се намират на страницата на НАП в Интернет: http://www.nap.bg, раздел „Продажби”, в рубрика „Как да купя”.

За контакти: телефон: 02/81 306 65;

ПРОВЕЖДАЩ ПРОДАЖБАТА:

                        /Анна Цветанова/