ОФИС

№С170002-111-0002142/11.10.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Бургас
Категория
Недвижими имоти
Описание
офис с площ от 59.96 кв.м.
Местонахождение
гр. Бургас , ж.к. "Изгрев"бл. 181, ап.0, обект 2
Място на оглед
гр. Бургас , ж.к. "Изгрев"бл. 181, ап.0, обект 2
Количество
1
Водещ на продажбата
Миглена Петкова
Телефон за контакт
056 878 195
Прикачени Файлове
Начална цена:
55536 лв.
Депозит:
11107.2 лв.
Дати за оглед:
От: 23.10.2017  До: 27.10.2017
Часове за оглед:
10.00-16.30
Срок за подаване на предложения:
От: 23.10.2017  До: 27.10.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
27.10.2017
Дата на провеждане на търга:
03.11.2017

Съобщение за продажба


 

Изх. С170002-111-0002142/11.10.2017

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

Подписаният/та  МИГЛЕНА КРЪСТЕВА ПЕТКОВА, старши публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Бургас Офис гр. Бургас, съобщавам, че по изпълнително дело №2100002096/2010 г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК( по стария ред - § 54 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ДОПК: „Неприключените към датата на влизането в сила на този закон производства по чл. 235, чл. 236 и по глава двадесет и шеста се довършват по досегашния ред.“),  в сградата на ТД - гр. Бургас Офис гр. Бургас,  ул.”Цар Петър”№ 5Б, ет.13 /търгова зала/, на 03.11.2017 г., от 11.00 ч. на недвижим имот:

           1. Самостоятелен обект с идентификатор 07079.501.99.1.25

Адрес на имота: гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 181, ет. 0, обект 2;

Самостоятелен обект в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор  07079.501.99;

Предназначение на самостоятелния обект: За офис;

Брой нива: 1;  Посочена в документа площ: 59.96 кв.м.;

Прилежащи части: 6.81 кв.м. ид.ч. общи части на сградата;

 

При първоначална тръжна цена: 55536,00лв. /петдесет  и пет хиляди петстотин тридесет и шест лева/.

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 23.10.2017 г. до 27.10.2017 г., от 10.00 ч. до 16.30 ч. по местонахождение на имота, а именно: гр Бургас – ж.к. Изгрев, бл. 181, ет. 0, обект 2;

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. Бургас Офис гр. Бургас,  ул.”Цар Петър” №5Б ет.7 всеки присъствен ден от 23.10.2017 г. до 27.10.2017 г., от 9.00 ч. до 17.30 ч.

 

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 03.11.2017 г. от 11.00 ч., в сградата на Териториална дирекция гр. Бургас Офис гр. Бургас,  ул.”Цар Петър”  № 5Б ет.13 /търгова зала/

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 27.10.2017 г., ТБ „СИБАНК” АД-клон Бургас;  BIC: BUIB BGSF  и  IBAN: BG 31 BUIB 78993300650003

 

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Бургас Офис гр. Бургас и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

 

За контакти: телефон 056/878 195