Поземлен имот с идентификатор 05462.74.5- с.Борино обл. Смолян

№С170022-111-0002065/29.09.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД София
Категория
Недвижими имоти
Описание
Поземлен имот с идент.05462.74.5,с. Борино, местност Джума Дюзю, общ. Борино, обл. Смолян, с трайно предназначение „Земеделска“ и начин на трайно ползване: "За друг вид производствен складов обект", с площ от 1544 кв.м.
Местонахождение
с.Борино, общ. Борино, обл. Смолян,местност Джума Дюзю;
Място на оглед
с.Борино, общ. Борино, обл. Смолян,местност Джума Дюзю;
Количество
1
Водещ на продажбата
Руска Шушкова
Телефон за контакт
02/9859 5470
Начална цена:
5025 лв.
Депозит:
1005 лв.
Дати за оглед:
От: 13.11.2017  До: 21.11.2017
Часове за оглед:
10.00-16.00
Срок за подаване на предложения:
От: 13.11.2017  До: 21.11.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
21.11.2017
Дата на провеждане на търга:
27.11.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

                                                                                                                                                    Изх. № С170022-111-0002065/29.09.2017 г.

 

          Подписаният Руска Шушкова, старши публичен изпълнител при ТД на НАП София,  дирекция «Събиране», съобщавам, че по изпълнително дело № 22160000065/2016 г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП София,  дирекция «Събиране», гр. София, ул. „Триадица“ №2, ет.6, на 27.11.2017 г., от 11.30 ч. на следните недвижими имоти/ групи от недвижими имоти:

 

 

Поземлен имот с идентификатор 05462.74.5, по кадастралните регистри на с.Борино, местност Джума Дюзю, общ. Борино, обл. Смолян, с трайно предназначение „Земеделска“ и начин на трайно ползване: "За друг вид производствен складов обект", с площ от 1544 кв.м./хиляда петстотин четиридесет и четириквадратни метра/, при следните граници: 05462.74.6, 05462.74.4, 05462.73.1, 05462.74.28,

При начална цена 5 025.00 (пет хиляди и двадесет и пет лв.) лева.

 

 

     Огледът на НИ ще се извършва всеки присъствен ден от 13.11.2017 г. до 21.11.2017 г., от 10.00 ч. до 16.00 ч., на адрес: по местонахождение на НИ или след предварителна уговорка с публичния изпълнител на тел.: 02/98595470.

 

 

      Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция на НАП София, ул. „Триадица” №2, ет.6, стая № 9 всеки присъствен ден от 13.11.2017 г. до 21.11.2017 г., от 9.00 ч. до 17.30 ч., както и по пощата.

 

 

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и трябва да е постъпил до 21.11.2017 г. в банкова сметка:

 IBAN: BG 54 UNCR 9660 3320 2966 13, BIC: UNCRBGSF в „УниКредит Булбанк” АД.

 

      Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП   София, и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg 

 

За контакти: телефон   02/98595470.

И-мейл адрес:  r.shushkova@ro22.nra.bg