Поземлен имот №000084

№С170002-111-0002155/12.10.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Бургас
Категория
Недвижими имоти
Описание
поземлен въгледобив
Местонахождение
с.Лъка,общ.Поморие,обл.Бургас ,рудник "Черно море-2"
Място на оглед
с.Лъка,общ.Поморие,обл.Бургас ,рудник "Черно море-2"
Количество
1
Водещ на продажбата
Снежана Цанкова
Телефон за контакт
056/ 878 113; 0883202959
Прикачени Файлове
Начална цена:
855970.5 лв.
Депозит:
171194.1 лв.
Дати за оглед:
От: 06.11.2017  До: 17.11.2017
Часове за оглед:
09.30-14.00
Срок за подаване на предложения:
От: 20.11.2017  До: 24.11.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
24.11.2017
Дата на провеждане на търга:
29.11.2017

Съобщение за продажба


 

Изх № С170002-111-0002155/12.10.2017

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

Подписаният  СНЕЖАНА ЦАНКОВА ГЕОРГИЕВА , главен публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Бургас Офис гр. Бургас, съобщавам, че по изпълнително дело

 № 2140001140/ 2014 по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД гр. Бургас Офис гр. Бургас,  ул.”Цар Петър ” № 5Б  ет.13 /търгова зала/, на    29.11.2017г. от 10.00 на следните недвижими имоти:

 

 

  1. Поземлен имот №000089 , ЕКАТТЕ 44425, находящ се в землището на с.Лъка , Община Поморие  област Бургас с площ от 61 ,173 дка.

Начин на трайно ползване – поземлен въгледобив

при граници и съседи на целия  имот:

№000226,път III кл на Държавата; № 000073, дере на Община Поморие; №007109, полски път на Община Поморие, №000254, полски път на Община Поморие,

като границите на имота по документ за собственост са: № 000226, път III клас на Министерство на транспорта; № 00073, канал на МЗГАР-ХМС;  №007109, полски път на Община Поморие;№000254, полски път на Община Поморие

ведно с построената върху него сграда за помпена станция с площ 64 кв.м.по скица,

по документ за собственост сградата е с площ 124 кв.м.,масивна на 1 eтаж,построена 1982г

 

            Върху поземлен имот  №000089 е изградена подстанция с площ 1030 кв.м., собственост на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

 

при първоначална тръжна цена  369 544,00 лв./триста шестдесет и девет хиляди петстотин четиридесет и четири лева/

 

 

  1. Поземлен имот №000084, ЕКАТТЕ 44425, находящ се в землището на село Лъка,  община Поморие с площ от 172,556 дка Начин на трайно ползване – поземлен въгледобив, при граници и съседи на целия  имот:

№000226, път III кл на държавата, №000082, пасище, мера на Община Поморие; №000087, пасище, мера на Община Поморие,землище Лъка; №000085, пасище, мера на Община Поморие, №000073, дере на Община Поморие ,като  границите на имота  по документ за собственост  са:№000226 път III клас на Министерство на транспорта; № 00082 пасище , мера на Община Поморие; № 000087, пасище ,мера на Община Поморие землище – Лъка; №000085, пасище , мера на Община Поморие; №000073, канал на Мзгар – ХМС

           

 

при първоначална тръжна цена   855 970,50лв / осемстотин петдесет и пет хиляди деветстотин и седемдесет 0,50лева/

 

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 06.11.2017 г. до 17.11.2017г., от 9.30ч. до 14.00ч., по местонахождение на имотите.

 

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. Бургас Офис гр. Бургас,  ул.”Цар Петър”  №5Б ет.7 всеки присъствен ден от 20.11.2017г. до 24.11.2017г., от 9.00 ч. до 17.30ч. или по поща,при условие че пощенското клеймо в станцията на подаването носи дата не по-късна от посочената крайна дата за подаване на предложенията.

 

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 29.11.2017г. от 10.00 ч., в сградата на Териториална дирекция гр. Бургас Офис гр. Бургас,  ул.”Цар Петър ”  №5Б  ет.13 /*търгова зала/.

 

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 24.11.2017г., в ТБ „СИБАНК” АД-клон Бургас; BIC: BUIB BG SF

 IBAN: BG 31 BUIB 7899 3300 6500 03

 

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Бургас Офис гр. Бургас и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

 

За контакти: телефон 056/ 878 113;   0883202959