УПИ ведно с построен САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, гр. Пловдив

№С170021-111-0002044/28.09.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Пловдив
Категория
Недвижими имоти
Описание
КИД 56784.504.683, представляващ 17.98 % ид.ч. от дворно място, складова база, площ 1149 кв.м, ведно с построен самостоятелен обособен обект от масивна четириетажна сграда със ЗП 531.05 кв. м
Местонахождение
гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе № 145
Място на оглед
гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе № 145
Водещ на продажбата
Антоанета Колева
Телефон за контакт
032/ 935 242
Прикачени Файлове
Начална цена:
268800 лв.
Депозит:
53760 лв.
Дати за оглед:
От: 20.11.2017  До: 24.11.2017
Срок за подаване на предложения:
От: 16.11.2017  До: 24.11.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
24.11.2017
Дата на провеждане на търга:
30.11.2017

Промяна в съобщението за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх.№ С170016-168-0000054/14.11.2017г

 

 

 

Подписаната Антоанета Колева, публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Пловдив  съобщавам, че по изпълнително дело № 16140011888/2014год. по описа на същата дирекция,  в насрочената продажба  чрез търг  с тайно наддаване , обявена със Съобщение  за продажба чрез търг с тайно наддаване с изх.№ С1700121-111-0002044/28.09.2017г се отлагат огледите , както следва:  

Всеки присъствен ден от 20.11.2017год. до 24.11.2017год, от 10.00 часа до 16.00 часа,  ще се  извършват огледи на адрес: 4000 гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе № 145, обл. Пловдив. Продажбата  ще се проведе  по реда на чл. 251-чл.254 от ДОПК.

Условията и правилата  за провеждане на търга се запазват.

 

 

За контакти: телефон (+359 032) 935242

Eл. адрес: аnt.koleva@ro16.nra.bg

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх.№ С170021-111-0002044/28.09.2017г.

 

Подписаната Антоанета Колева, публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Пловдив  съобщавам, че по изпълнително дело № 16140011888/2014год. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл.251-чл.254 от ДОПК, на адрес гр. Пловдив, ул. „ Скопие ” №106, на 30.11.2017год, от 14.00ч.  за следните недвижими имоти в група:

 

ГРУПА №I – Урегулиран поземлен имот с  КИД 56784.504.683,  представляващ 17.98 % идеални части от дворно място, находящ с в гр.Пловдив, ул. Брезовско шосе № 145,  номер по предходен план 1023, квартал 2B, парцел  - IX-1023, начин на трайно  ползване за складова база, площ 1149 кв. м, с граници:56784.504.696; 56784.504.682;  56784.504.9577; 56784.504.684, ведно,  с построеният самостоятелен обособен обект  от масивна четириетажна сграда № 1 , КИД 56784.504.683.1.5 със застроена площ 531.05 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатори  56784.504.683; 56784.504.9577 , находящ се в гр.Пловдив, ул. Брезовско шосе № 145, етаж 4

Първоначална цена на групата 268 800,00 лв. /двеста шестдесет и осем хиляди  и осемстотин лева и 0ст./.

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 16.11.2017год. до 24.11.2017год, от 10.00часа до 16.00часа, на адрес: 4000 гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе № 145, обл. Пловдив.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на  Дирекция Събиране  при Териториална дирекция гр. Пловдив 4000, ул. „ Скопие ” №106, всеки присъствен ден от 16.11.2017год. до 24.11.2017год, от 9.00часа до 17.30часа.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 24.11.2017год, по банкова сметка в ТБ “инвестбанк” ад, IBAN BG24IORT73753360000001, BIC:IORTBGSF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП-Пловдив, Дирекция  Събиране и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg. Условията за провеждане на търга са на адрес: http://nraapp04.nra.bg/targove/pages/index/pid/142 (Раздел продажби, Как да купя).

 

За контакти: телефон (+359 032) 935242

Eл. адрес: аnt.koleva@ro16.nra.bg