Златни изделия

№87/2017/П


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Пловдив
Категория
Благородни метали и скъпоценни камъни
Описание
За повече информация група 147/17-3 от приложения списък
Местонахождение
ТБ"Инвестбанк"АД, гр. Пловдив, ул."К.Величков"2
Място на оглед
ТБ"Инвестбанк"АД, гр. Пловдив, ул."К.Величков"2
Количество
1.45 гр.,
Водещ на продажбата
Сийка Сариева
Телефон за контакт
032 935 179, 0882 503 162
Прикачени Файлове
Начална цена:
182 лв.
Депозит:
36.4 лв.
Дати за оглед:
От: 04.12.2017  До: 06.12.2017
Часове за оглед:
от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 04.12.2017  До: 08.12.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
07.12.2017
Дата на провеждане на търга:
13.12.2017

Съобщение за продажба


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 87 от 22.11.2017 г.

 

Подписаната  Сийка Георгиева Сариева – старши инспектор по приходите в отдел „Държавни вземания” в качеството на провеждащ продажбата, на основание Заповед № РД-09-2194/20.11.2017 г. на директора на ТД на НАП Пловдив, във връзка с чл. 3, ал. 1, т.12  и ал. 4 и чл. 10, ал.1, т. 16 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 243, 246 и 251, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

ОБЯВЯВА:

Публична продажба чрез търг с тайно наддаване № 87/2017/П по реда на чл. 251 – чл. 254 от ДОПК, на благородни метали /монети/, отнети в полза на държавата с НП № 101/2006 г. на началника на ТМУ Свиленград, ММ № 723/2006 г. по описа на ТМУ Свиленград, с общностен статут, подробно описани в приложения списък, неразделна част от настоящото съобщение.

Оглед на имуществото се извършва всеки работен ден от 04.12.2017 г. до 06.12.2017 г. включително от 09,30 ч. до 12,00 ч. в ТБ "Инвестбанк" АД, гр. Пловдив, ул. "К. Величков" № 2.

Депозитът за участие в търга се внася по банкова сметка на ТД на НАП – гр. Пловдив:  IBAN: BG90IORT73753350005000, BIC: IORTBGSF в ТБ Инвестбанк АД гр. Пловдив до 07.12.2017 г. включително. Депозитът се счита за внесен, когато се завери сметката на ТД на НАП-Пловдив, до изтичане на посочения краен срок за внасяне.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” №106-корпус 2  от 04.12.2017 г. до 08.12.2017 г. включително,  от 9.30 ч. до 17.30 ч. или по пощата за всяка вещ или група от вещи поотделно.

Разглеждането на предложенията и продажбата ще се проведе от 11.30 ч. на 13.12.2017 г. в сградата на ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” № 106-корпус 2.

 

 

Плащането на цената се извършва по посочената банкова сметка, в 7-дневен срок от продажбата след приспадане на внесения депозит.

Условията за провеждане на търга, списък на вещите, продажната им цена и размера на депозита са на разположение в сградата на  ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” № 106-корпус № 2 , както и на страницата на НАП в Интернет: www.nap.bg