Поземлен имот с площ 1974 кв.м, гр. Смолян, местност Караманджа

№С170016-111-0002633/06.12.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Пловдив
Категория
Недвижими имоти
Описание
идентификатор 67653.1.801, с площ 1974 кв.м. със стар № 001801, който имот е с променено предназначение и образува УПИ 2-801 – база за отдих с одобрен проект
Местонахождение
гр. Смолян, местност "Караманджа"
Място на оглед
гр. Смолян, местност "Караманджа"
Водещ на продажбата
Албена Чунчукова
Телефон за контакт
032/ 935 162; 0883 299 069
Прикачени Файлове
Начална цена:
70000 лв.
Депозит:
14000 лв.
Дати за оглед:
От: 14.12.2017  До: 20.12.2017
Срок за подаване на предложения:
От: 14.12.2017  До: 20.12.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
20.12.2017
Дата на провеждане на търга:
28.12.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх.№ С170016-111-0002633/06.12.2017

 

Подписаният Албена Иванова Чунчукова, публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Пловдив, съобщавам, че по изпълнително дело № 16100002481/2010г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП гр.Пловдив, ул.„Скопие” № 106, бл.2 на 28.12.2017 г. от 14.00 ч. на следня недвижим имот:

 

Група № 1:

Поземлен имот УПИ с идентификатор 67653.1.801 по кадастралната карта на град Смолян с площ 1974 кв.м. със стар № 001801, който имот е с променено предназначение и образува УПИ 2-801 – база за отдих, находящ се в кв.43 по план на местността Караманджа в землището на гр. Смолян. Съгласно одобрения ПУП в имота се предвижда изграждане на апарт - хотел, с одобрен проект със следните параметри: застроена площ 580,00кв.м; разгъната застроена площ 2959,00кв.м.

При начална тръжна цена 70 000,00 лв

 

Огледът на имота ще се извършва всеки присъствен ден от 14.12.2017 г. до 20.12.2017 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч., по местонахождение на обекта.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Дирекция „Събиране”, при Териториална дирекция на НАП гр. Пловдив, ул. „Скопие”, № 106, бл.2 всеки присъствен ден от 14.12.2017 г. до 20.12.2017 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 20.12.2017 г. в ИНВЕСТБАНК АД, IBAN: BG 24 IORT 7375 3360 0000 01, BIC: IORTВGSF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на Дирекция «Събиране», ТД на НАП Пловдив, ул. «Скопие» № 106 и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: http://nraapp04.nra.bg/targove/pages/index/pid/142 (Раздел продажби, Как да купя).

 

За контакти: телефон 032/ 935 162; 0883299069

Ел. адрес: a.kostova@ro16.nra.bg