Кашир машина

№С170007-111-0002701/15.12.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Велико Търново
Категория
Машини и съоръжения
Описание
Кашир машина, инвентарен № 4, брой: 1. Дата на придобиване: 01.02.2006 г. Представлява машина за производство на велпапе и картон.
Местонахождение
гр. Габрово, складово помещение на територията на бивша консервна фабрика, след предварителна уговорка с публичния изпълнител
Място на оглед
гр. Габрово, складово помещение на територията на бивша консервна фабрика, след предварителна уговорка с публичния изпълнител
Количество
1
Водещ на продажбата
Павел Вълчев
Телефон за контакт
066 / 815 240
Прикачени Файлове
Начална цена:
8250 лв.
Депозит:
1650 лв.
Дати за оглед:
От: 22.01.2018  До: 26.01.2018
Часове за оглед:
от 10:00 ч. до 16:00 ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 22.01.2018  До: 26.01.2018
Краен срок за внасяне на депозита:
26.01.2018
Дата на провеждане на търга:
31.01.2018

Съобщение за продажба


Изх.№ С170007-111-0002701/15.12.2017 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Подписаният, Павел Георгиев Вълчев, на длъжност старши публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Велико Търново, Офис гр. Габрово, съобщавам, че по изпълнително дело № 7120000721/2012 г., ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сградата на ТД на НАП гр. Велико Търново, Офис гр. Габрово, адрес: гр. Габрово, ул. «Брянска» № 30, ет. 6, на 31.01.2018 г, от 14:00 ч., на следните движими вещи: 1. Машина за двуслойно велпапе, инвентарен № 204023, брой: 1. Дата на придобиване: 01.07.2006 г. Състои се от следните елементи: основа, горен и долен вал, водещи валове, корпус на машината, електрическо табло. Първоначална тръжна цена: 9 750,00 лв. 2. Кашир машина, инвентарен № 4, брой: 1. Дата на придобиване: 01.02.2006 г. Представлява машина за производство на велпапе и картон. Първоначална тръжна цена: 8 250,00 лв. Огледът на движимите вещи ще се извършва всеки присъствен ден от 22.01.2018 г. до 26.01.2018 г., от 10:00 ч. до 16:00 ч. на адрес: гр. Габрово, складово помещение на територията на бивша консервна фабрика, след предварителна уговорка с публичния изпълнител. Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция на НАП гр. Велико Търново, Офис гр. Габрово, адрес: гр. Габрово, ул. „Брянска“ № 30, ет. 6, стая 4, всеки присъствен ден от 22.01.2018 г. до 26.01.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. Разглеждането на предложенията ще се извърши на 31.01.2018 г, от 14:00 ч., в сградата на Териториална дирекция на НАП гр. Велико Търново, Офис гр. Габрово, адрес: гр. Габрово, ул.” Брянска” № 30, ет. 6, тръжна зала. Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 26.01.2018 г., по банковата сметка в ТБ „Инвестбанк” АД, клон Велико Търново, IBAN BG56 IORT 8043 3300 2500 01, BIC: IORTBGSF. Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП, гр. Велико Търново, Офис Габрово и на интернет страницата на НАП, на адрес: www.nap.bg За контакти: телефон 066 / 815 240, ел. адрес: p.valchev@ro07.nra.bg Дата: 15.12.2017 г. СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………… Гр. Габрово /Павел Вълчев/