Производствен склад

№2/2018/П


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Пловдив
Категория
Недвижими имоти
Описание
За повече информация група 2/18-1 от приложения списък
Местонахождение
с. Йоаким Груево, община Стамболийски, обл. Пловдивска
Място на оглед
с. Йоаким Груево, община Стамболийски, обл. Пловдивска
Количество
1 бр.
Водещ на продажбата
Сийка Сариева
Телефон за контакт
032 935 179, 0882 503 162
Прикачени Файлове
Начална цена:
199800 лв.
Депозит:
39960 лв.
Дати за оглед:
От: 15.01.2018  До: 17.01.2018
Часове за оглед:
от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 15.01.2018  До: 19.01.2018
Краен срок за внасяне на депозита:
18.01.2018
Дата на провеждане на търга:
23.01.2018

Съобщение за продажба


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            

2 от 09.01.2018 г.

 

Подписаната Сийка Георгиева Сариева – старши инспектор по приходите в отдел „Държавни вземания” в качеството на провеждащ продажбата, на основание Заповед № РД-09-17/05.01.2018 г. на директора на ТД на НАП Пловдив, във връзка с чл. 3, ал. 1, т.12  и ал. 4 и чл. 10, ал.1, т. 16 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 243, 246 и 251, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

ОБЯВЯВА:

Публична продажба чрез търг с тайно наддаване № 2/2018/П по реда на чл. 251 – чл. 254 от ДОПК, на имот, отнет в полза на държавата с Решение № 225 от 02.12.2016 г., по гр.д. № 516/2016 г., по описа на Апелативен съд гр. Пловдив, постановено по повод Решение № 1158/24.06.2015 г. по описа на Окръжен съд гр. Пловдив.

Оглед на имуществата се извършва всеки работен ден от 15.01.2018 г. до 17.01.2018 г. включително от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.  по местонахождението им, с. Йоаким Груево, община Стамболийски, обл. Пловдивска.

Депозитът за участие в търга се внася по банкова сметка на ТД на НАП – гр. Пловдив:  IBAN: BG90IORT73753350005000, BIC: IORTBGSF в ТБ Инвестбанк АД гр. Пловдив до 18.01.2018 г. включително, за всяка вещ или група от вещи поотделно. Депозитът се счита за внесен, когато се завери сметката на ТД на НАП-Пловдив, до изтичане на посочения краен срок за внасяне.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” № 106-корпус 2  от 15.01.2018 г. до 19.01.2018 г. включително,  от 9:30 ч. до 17:30 ч. или по пощата за всяка вещ или група от вещи поотделно.

Разглеждането на предложенията и продажбата ще се проведе от 14.00 ч. на 23.01.2018 г. в сградата на ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” № 106-корпус 2.

Плащането на цената се извършва по посочената банкова сметка, в 7-дневен срок от продажбата след приспадане на внесения депозит.

Условията за провеждане на търга, списък на вещите, продажната им цена и размера на депозита са на разположение в сградата на  ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” № 106-корпус № 2 , както и на страницата на НАП в Интернет: www.nap.bg