поземлен имот - НИВА в с. Горна Брестница, общ. Кюстендил

№Търг № 10/2018/С група № 110/2018-1


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД София
Категория
Земеделска земя
Описание
поземлен имот - НИВА в с. Горна Брестница, общ. Кюстендил
Местонахождение
с. Горна Брестница, общ. Кюстендил
Място на оглед
с. Горна Брестница, общ. Кюстендил
Количество
3,001 дка
Водещ на продажбата
Диана Иванова
Телефон за контакт
02/81 306 56
Прикачени Файлове
Начална цена:
1011 лв.
Депозит:
202.2 лв.
Дати за оглед:
От: 07.02.2018  До: 12.02.2018
Часове за оглед:
след предварителна уговорка на телефон 02/81 306 56
Срок за подаване на предложения:
От: 07.02.2018  До: 12.02.2018
Краен срок за внасяне на депозита:
12.02.2018
Дата на провеждане на търга:
14.02.2018

Съобщение за продажба


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

10/2018 от 04.01.2018 г.

 

Подписанaтa Диана Божова Иванова – главен юрисконсулт в отдел „Държавни вземания”, в качеството си на провеждащ продажбата, на основание Заповед № РД-01-5/02.01.2018 г. на директора на ТД на НАП София, във връзка с чл. 3, ал.1, т.13 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т.16 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 243, чл. 246 и чл. 251, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

 

ОБЯВЯВА:

 

Публична продажба чрез търг с тайно наддаване 10/2018по реда на                        чл. 251 – 254 от ДОПК на недвижими имоти и земеделски земи, отнети и конфискувани в полза на държавата с влезли в сила актове на съдебните органи, съгласно приложен списък.

Огледът на имотите се извършва всеки присъствен ден от 07.02.2018 г. до 12.02.2018 г. вкл. по местонахождение на имотите – гр. Трън, с. Катунци, общ. Сандански; с. Златолист, общ. Сандански и с. Горна Брестница, общ. Кюстендил - след предварителна уговорка на телефон 02/81 306 56.

Депозитът за участие в търга се внася по банков път до 12.02.2018 г. в СИБАНК, BIC: BUIBBGSF, IBAN: BG44 BUIB 9888 3322 9434 00, за всяка вещ или група вещи поотделно. Депозитът се счита за внесен, когато се завери сметката на ТД на НАП София, до изтичане на посочения краен срок за внасяне.

Предложенията за участие в търгa се подават в сградата на ТД на НАП София,          ул. Аксаков № 21 от 07.02.2018 г. до 12.02.2018 г. от 9 до 17.30 ч., както и по пощата за всяка вещ или група вещи поотделно.

Отварянето на предложенията и продажбата ще се извърши на 14.02.2018 г. от        15.30 ч. в сграда на НАП - София, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 1, зала 120.

Плащането на цената се извършва по посочената банкова сметка в 7-дневен срок от продажбата, след приспадане на внесения депозит.

Списък на вещите, продажната им цена, размера на депозита и примерни образци на плик и предложение са на разположение в сграда на НАП /офис Сердика/ - София, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 88, ет 1, както и на страницата на НАП в Интернет: http://www.nap.bg, раздел „Продажби“.

Условията за провеждане на търга се намират на страницата на НАП в Интернет: http://www.nap.bg, раздел „Продажби”, в рубрика „Как да купя”.

 

За контакти телефон: 02/81 306 56.

 

 

ПРОВЕЖДАЩ ПРОДАЖБАТА:

 (Д. Иванова)