Столова с кухня

№С180022-111-0000140/29.01.2018


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД София
Категория
Недвижими имоти
Описание
Столова с кухня, представляваща едноетажна, сглобяема стоманобетонна конструкция с РЗП 468 кв. м.
Местонахождение
област Велико Търново, община Павликени, гр. Бяла Черква, ул. Росица № 1
Място на оглед
област Велико Търново, община Павликени, гр. Бяла Черква, ул. Росица № 1
Количество
1
Водещ на продажбата
Магдалена Малинова
Телефон за контакт
02/810 6652
Прикачени Файлове
Начална цена:
31000 лв.
Депозит:
6200 лв.
Дати за оглед:
От: 15.02.2018  До: 28.02.2018
Срок за подаване на предложения:
От: 15.02.2018  До: 28.02.2018
Краен срок за внасяне на депозита:
01.03.2018
Дата на провеждане на търга:
07.03.2018

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

 

                                    Изх.№ С180022-111-0000140/29.01.2018 г.

 

 

Подписаната Магдалена Малинова, публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП София, дирекция ''Събиране'', отдел ''Публични вземания'', съобщавам, че по изпълнително дело № 5699/2002 г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП София, дирекция ''Събиране'', ул. „Триадица“ № 2, ет. 6, ст. 4, търгова зала,  на 07.03.2018 г., от 13:30 ч. на следните недвижими имоти:

 

1.      Битова сграда, представляваща едноетажна, сглобяема, скелетна и рамова стоманобетонна конструкция, РЗП 420 кв.м. Сградата е разположена върху терен извън регулация, находящ се в област Велико Търново, община Павликени, гр. Бяла Черква, ул. Росица № 1, при граници: юг-птичарник и стара кариера, запад-мелнична вода, север-мера и изток-р. Росица и мера. Сградата не е нанесена в действащия устройствен план за съответния УПИ.

 

При първоначална цена: 27 000 лв. /двадесет и седем хиляди лева/, без включено ДДС.

2.      Склад за шихти, представляващ едноетажна метална конструкция в едно с вградения в конструкцията кран, РЗП 720 кв. м. Сградата е разположена върху терен извън регулация, находящ се в област Велико Търново, община Павликени, гр. Бяла Черква, ул. Росица № 1, при граници: юг-птичарник и стара кариера, запад-мелнична вода, север-мера и изток-р. Росица и мера. Сградата не е нанесена в действащия устройствен план за съответния УПИ.

 

При първоначална цена: 29 000 лв. /двадесет и девет хиляди лева/, без включено ДДС.

3.      Сграда, представляваща КПП с едноетажна, монолитна, стоманобетонна конструкция и с площ 25 кв. м. Сградата е разположена върху терен извън регулация, находящ се в област Велико Търново, община Павликени, гр. Бяла Черква, ул. Росица № 1, при граници: юг-птичарник и стара кариера, запад-мелнична вода, север-мера и изток-р. Росица и мера. Сградата не е нанесена в действащия устройствен план за съответния УПИ.

 

При първоначална цена: 3 000 лв. /три хиляди лева/, без включено ДДС.

 

4.      Административна сграда, състояща се от три корпуса. Първия корпус се състои от един салон, представляващ заседателна зала, втория корпус е едноетажен и се състои от барче с тоалетна и фоайе, трети корпус е с три етажа с изградени общо 23 стаи и 6 тоалетни. Цялата сграда е с монолитна стоманобетонна конструкция и с РЗП 1164 кв. м. Сградата е разположена върху терен извън регулация, находящ се в област Велико Търново, община Павликени, гр. Бяла Черква, ул. Росица № 1, при граници: юг-птичарник и стара кариера, запад-мелнична вода, север-мера и изток-р. Росица и мера. Сградата не е нанесена в действащия устройствен план за съответния УПИ.

 

При първоначална цена: 68 000 лв. /шестдесет и осем хиляди лева/, без включено ДДС.

 

5.      Сграда, представляваща паркокотелна централа, състояща се от две нива. Сградата е със сглобяема скелетна, рамова стоманобетонна конструкция и РЗП 288 кв. м. Разположена е върху терен извън регулация, находящ се в област Велико Търново, община Павликени, гр. Бяла Черква, ул. Росица № 1, при граници: юг-птичарник и стара кариера, запад-мелнична вода, север-мера и изток-р. Росица и мера. Сградата не е нанесена в действащия устройствен план за съответния УПИ.

 

При първоначална цена: 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/, без включено ДДС.

 

6.      Сграда, представляваща професионално-учебен център с лаборатория, състоящ се от два корпуса: едноетажен и двуетажен. Сградата е със сглобяема, скелетна и рамова стоманобетонна конструкция, РЗП 1432 кв. м. Разположена е върху терен извън регулация, находящ се в област Велико Търново, община Павликени, гр. Бяла Черква, ул. Росица № 1, с граници: юг-птичарник и стара кариера, запад-мелнична вода, север-мера и изток-р. Росица и мера. Сградата не е нанесена в действащия устройствен план за съответния УПИ.

 

При първоначална цена: 60 000 лв. /шестдесет хиляди лева/, без включено ДДС.

 

7.      Сграда, представляваща подобект пречиствателна станция, към обект "База за възстановяване на резервни части" в едно с изграденото към сградата съоръжение, представляващо бетонов филтър. Сградата се състои от един надземен и един подземен етаж и е със стоманобетонна конструкция, РЗП 30 кв. м. Разположена е върху терен извън регулация, находящ се в област Велико Търново, община Павликени, гр. Бяла Черква, ул. Росица № 1, с граници: юг-птичарник и стара кариера, запад-мелнична вода, север-мера и изток-р. Росица и мера. Сградата не е нанесена в действащия устройствен план за съответния УПИ.

 

При първоначална цена: 5 000 лв. /пет хиляди лева/, без включено ДДС.

 

8.      Столова с кухня, представляваща едноетажна, сглобяема стоманобетонна конструкция с РЗП 468 кв. м. Сградата е разположена върху терен извън регулация, находящ се в област Велико Търново, община Павликени, гр. Бяла Черква, ул. Росица № 1, с граници: юг-птичарник и стара кариера, запад-мелнична вода, север-мера и изток-р. Росица и мера. Сградата не е нанесена в действащия устройствен план за съответния УПИ.

 

При първоначална цена: 31 000 лв. /тридесет и една хиляди лева/, без включено ДДС.

 

 

Огледът ще се извършва всеки присъствен ден от 15.02.2018 г. до 28.02.2018 г. /включително/ по местонахождение на недвижимите имоти.

 

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция на НАП София, дирекция ''Събиране'', ул. „Триадица“ № 2, ет. 6, ст. 9, всеки присъствен ден от  15.02.2018 г. до 28.02.2018 г. /включително/, от 09:00 ч. до 17:30 ч.,  както и по пощата с пощенско клеймо до 28.02.2018 г. включително.

 

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 07.03.2018 г. от 13:30 ч., в сградата на Териториална дирекция на НАП София, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“, гр. София, ул. „Триадица“ № 2, ет. 6, ст. 4, търгова зала.

 

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 01.03.2018 г., в банкова сметка: IBAN: BG 54 UNCR 9660 3320 2966 13, BIC: UNCRBGSF ТБ “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД.

Доплащането на окончателната цена на вещта от обявеният/те за купувач/и участници в търга се извършва по безкасов начин по банкова сметка IBAN: BG28 BUIB 9888 3322 9433 00, BIC: BUIB BGSF ТБ “СИ БАНК” АД.

 

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, на НАП София, дирекция „Събиране“, ул. „Триадица“ № 2 и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg  

 

За контакти: телефон 02/8106652