ВАРОВО СТОПАНСТВО

№С180026-111-0000132/29.01.2018


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
Офис Хасково
Категория
Машини и съоръжения
Описание
ВАРОВО СТОПАНСТВО Дата на въвеждане в експлоатация 15.07.2008г. Инв. № 29. Служи за производство на гасена вар.
Местонахождение
гр. Хасково, бул. ”България“ - края, Бетонов възел
Място на оглед
гр. Хасково, бул. ”България“ - края, Бетонов възел или след предварително уточнение с публичния изпълнител, провеждащ търга
Водещ на продажбата
Венелин Арнаудов
Телефон за контакт
038/ 609 101; 0883 299 150
Прикачени Файлове
Начална цена:
100700 лв.
Депозит:
20140 лв.
Дати за оглед:
От: 01.03.2018  До: 16.03.2018
Срок за подаване на предложения:
От: 01.03.2018  До: 16.03.2018
Краен срок за внасяне на депозита:
16.03.2018
Дата на провеждане на търга:
22.03.2018

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх.№ С180026-111-0000132/29.01.2018 г.

 

Подписаният Венелин Арнаудов, публичен изпълнител при Териториална дирекция  Пловдив, Офис гр. Хасково, съобщавам, че по изпълнително дело № 26140003624/2014 г.по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД Пловдив, Офис гр. Хасково, бул. „България” № 152, ет. 8, стая 804 на 22.03.2018 г., от 14:00ч. на следните вещи /машини и съоръжения/ групи от вещи:

 

ГРУПА 1: РЕЦИКЛИРАЩО СТОПАНСТВО STETTER RA6 МАШ № 5-69-0040.00. Дата на въвеждане в експлоатация 18.03.2008 г. Инв. № 22

Първоначална цена на групата : 46600.00лв./четирдесет и шест хиляди и шестотин лв./.

 

ГРУПА 2:  ХИДРАВЛИЧЕН СКИП. Дата на въвеждане в експлоатация 10.06.2008 г. Инв. № 27.

Първоначална цена на групата : 13500.00лв./тринадесет хиляди и петстотин лв./.

ГРУПА 3: ВАРОВО СТОПАНСТВО Дата на въвеждане в експлоатация 15.07.2008г. Инв. № 29.

Първоначална цена на групата : 100700.00лв./сто хиляди и седемстотин лв./.

 

Огледът на вещта ще се извършва всеки присъствен ден от 01.03.2018г. до 16.03.2018г. на адрес: гр. Хасково, бул.”България“-края, Бетонов възел “Елба Бетон“ или след предварително уточнение с публичния изпълнител, провеждащ търга.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция Пловдив, Офис гр. Хасково, бул. ”България” №152 ет.8, стая 804 всеки присъствен ден от 01.03.2018г. до 16.03.2018г., от 9.00 ч. до 16.30ч.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 16.03.2018г. включително, в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД, IBAN: BG24 IORT 7375 3360 0000 01, BIC: IORTBGSF. Депозитът се счита за внесен, когато се завери сметката на ТД на НАП Пловдив, до изтичане на посочения краен срок за внасяне.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД НА НАП Пловдив, офис гр. Хасково, бул.”България” № 152, ет.8 и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: : www.nra.bg. Условията за провеждане на търга са на адрес: http://nraapp04.nra.bg/targove/pages/index/pid/142 (раздел Продажби, Как да купя).

 

За контакти: телефон 038/609-101, Мобилен телефон: 0883299150- В. Арнаудов    

Eл.адрес: v.arnaudov@ro26.nra.bg