Последно добавени по категории


етаж от жилищна сграда в с. Поленица, общ. Сандански

Недвижими имоти

Разгледай »

Автобус ИВЕКО 50 Ц13 В

Превозни средства

Разгледай »

Златни изделия

Благородни метали и скъпоценни камъни

Разгледай »

ОТЛИВКИ 2 К-ТА СЕД ЕДГАР

Машини и съоръжения

Разгледай »

Текущи продажби


Недвижими имоти
ПИ с идентификатор 66799.67.79 по КККР, находящ се в с. Скобелево, общ. Ловеч в местостта „Гъбарника“, с площ 12247 кв.м., трайно предназначение на територията: горска
ТД Велико Търново
Таен търг
03.02.2018

Недвижими имоти
ПИ с идентификатор 66799.76.27 по КККР, находящ се в с. Скобелево, общ. Ловеч, местност „Копака“, площ 17664 кв.м., трайно предназначение на територията: горска
ТД Велико Търново
Таен търг
03.02.2018

Недвижими имоти
ПИ с идентификатор 66799.76.26 по КККР, находящ се в с. Скобелево, общ. Ловеч, местност „Копака“, площ 17668 кв.м., трайно предназначение на територията: горска
ТД Велико Търново
Таен търг
03.02.2018

Лек автомобил
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ОБЯВЕНА С ИЗХ. №С17008-111-0002562/23.11.2017г. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ, МАРКА марка Пежо 308 1.6 Е, рег.№ТХ5634ХР, ГР.ДОБРИЧ
Офис Добрич
Таен търг
19.01.2018

Недвижими имоти
поземлен имот №283014 в землището на с. Драгановци с ЕКАТТЕ 23159, общ. Габрово с площ 3,908 дка, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-пета, в местността "Торището"
ТД Велико Търново
Таен търг
02.02.2018

Товарен автомобил
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ОБЯВЕНА С ИЗХ. №С17008-111-0002562/23.11.2017г. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, МАРКА Ситроен Джъмпер 2.5 Д, рег. № ТХ 9803 ХМ, ГР.ДОБРИЧ
Офис Добрич
Таен търг
19.01.2018

Недвижими имоти
ПИ №014016 в землището на село Враниловци с ЕКАТТЕ 12168, общ. Габрово с площ на имота 3,991 дка, начин на трайно ползвана- жил. територия, категория на земята при неполивни условия-пета. Имотът се намира в местността "Г Кория Ст Ливада"
ТД Велико Търново
Таен търг
02.02.2018

Недвижими имоти
ПИ №013060 в землището на с. Враниловци с ЕКАТТЕ 12168, общ. Габрово с площ 3,210 дка, начин на трайно ползване -жил. територия, категория на земята при неполивни условия - пета, в местност "Аврамоша"
ТД Велико Търново
Таен търг
02.02.2018

Недвижими имоти
ПИ №014011 в землището на с. Враниловци с ЕКАТТЕ 12168, общ. Габрово, начин на трайно ползване др. жил. терен, категория на земята при неполивни условия-пета, в м-та "Г Кория Ст Ливада"
ТД Велико Търново
Таен търг
02.02.2018

Недвижими имоти
ПИ с идентификатор 66799.76.28 по КККР, находящ се в с. Скобелево, общ. Ловеч, местност „Копака“, площ 17666 кв.м., трайно предназначение на територията: горска
ТД Велико Търново
Таен търг
02.02.2018

< Предишна | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Следваща >